Arbeidsanvisning Isolere fasader med PAROC Klimaplate ZERO

PAROC klimaplate ZERO er en kostnadseffektiv løsning for å skape et holdbart og energieffektivt klimaskall. Løsningen er basert på en innovativ festemetode med horisontale fasadeskruer, som tar vindlasten, samt vinklede fasadeskruer, som tar vertikal last fra fasaden.
2019-04-01

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Generelt
Yttervegger er en del av klimaskjermen som beskytter mot vær og vind, lyd og brann. En utvendig heldekkende isolering gir bygningen et fuktsikkert isoleringssjikt og minimalt med kuldebroer. PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO kan monteres på utsiden av bærende konstruksjoner av massivt tre, KL-tre, betong, lettbetong, tegl samt trestenderkonstruksjoner. Eksisterende trestenderkonstruksjoner, som for eksempel stendervegger, kan i enkelte tilfeller trenge et heldekkende sjikt av plywood med minst 15 mm tykkelse. 

Fuktbeskyttelse 
Materialet i Klimaplate ZERO består av et organisk materiale med en deklarert kritisk fuktighet på 95 % for langvarig eksponering. Materialet kan periodevis utsettes for vann uten at det forringes. Hvis isolasjonen blir våt, må du tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. Klimaplate ZERO er kapillærbrytende og varmeisolerende, noe som betyr at bakenforliggende konstruksjoner blir varme og beskyttet mot både vann og høy relativ fuktighet. Konstruksjonen tilfredsstiller fuktsikkerhetskravene i BBR under stabile forhold, noe som kan dokumenteres både gjennom beregninger og erfaring fra tidligere konstruksjonsløsninger med utvendig isolering.
 
Situasjoner når fuktsikkerheten kontrolleres eller når konstruksjonsløsningen bør modifiseres og forbedres:

- Fuktskader i eksisterende konstruksjon som tilleggsisoleres. Spesielt hvis denne suppleres med ”tette” avstivende plywoodplater eller tilsvarende.

- Dårlig lufttetthet i eksisterende konstruksjon som tilleggsisoleres.

- Dårlig fuktsikkerhet når det gjelder damptettheten i eksisterende konstruksjon som tilleggsisoleres hvis det skal legges nye tettsejikt, spesielt i fuktige innemiljøer og kalde klimaer.
 

Brannbeskyttelse
Steinull er et effektivt brannisolerende materiale som tåler temperaturer over 1000 °C uten å smelte. Dette innebærer at steinullen fungerer som isolering mot varme selv ved de høye temperaturene som oppstår ved brann. Steinullen gir derfor en svært god passiv brannbeskyttelse. Klimaplate ZERO er klassifisert i Euro-klasse A1, ubrennbart materiale, som er den høyeste klassen for byggematerialers brannegenskaper. I konstruksjoner og installasjoner som er isolert. Klimaplate ZERO bremser eller hindrer derfor brannspredning i veggen og langs fasaden.

Ventilert luftespalte
De fleste vegger har en luftspalte plassert bak fasadesjiktet. Meningen med denne spalten er å lede bort fukt. Luftstrømmen som normalt er rettet oppover, ledes inn gjennom åpninger i underkant av veggen. Luften som varmes opp på veien opp, tar til seg fukt, og ledes deretter ut gjennom åpninger i fasadens øvre kant. 

Klimaplate ZERO er en stiv isolasjonsplate med lav luftgjennomslippelighet, ℓ (35 x 10-6 m3/m Pa s) og høy luftstrømsmotstand, Rs iht. tabellen nedenfor. Begrensede trykkforskjeller og luftbevegelser kan forventes i luftspalten bak fasadekledningen, og risikoen for at luftbevegelser påvirker isoleringsfunksjonen er ubetydelig hvis luftspalten begrenses. I yttervegger isolert med Klimaplate ZERO anbefaler vi et åpningsareal for luftspalten på opptil 300 cm2/m. I høyere bygninger der vindhastigheter overstiger 20 m/s, bør åpningsarealet for luftspalten begrenses til 100 cm2/m. 

Isolasjonstykkelse WAS 35,
Klimaplate ZERO
(mm)

Luftstrømsmotstand
Rs (kPa m s/m2)   

 150  4,3
 200  5,8
 250  7,2

Løsningene er utprøvd og støttes av tester og vitenskapelig forskning utført i Sverige, Finland og Litauen av uavhengige forskningsinstitutter.

Det rekker normalt med tre horisontale fasadeskruer og en vinklet fasadeskrue per etasje og vertikale spikerlekt c/c 600 mm. Dette avhenger av hvor tung den ønskede fasadekledningen er. Det er ingen begrensninger i høyden mer enn praktisk, fordi et økt antall vinklede fasadeskruer øker den lastbærende evnen. De vinklede fasadeskruene skal alltid plasseres sammen med en horisontal fasadeskrue, 100 mm over den horisontale. 

Beregning av skruelengde og dimensjonerende laster gjøres med vårt dimensjoneringsverktøy for Klimaplate ZERO. Programmet tilpasser lengden på fasadeskruene med hensyn til isoleringstykkelse, tykkelse på spikerlekt og innfestingsdybde, og derfor er det som regel spikerlekten som er dimensjonerende.

Følgende inndata er brukt i beregningseksempelet nedenfor:

Avstand mellom horisontal fasadeskrue L1 = 0,9 meter (maks. 1,2 meter). 
Avstand mellom vinklet fasadeskrue L2 = 2,7 meter (maks. 2,7 meter, dvs. 1 vinklet skrue per etasje). Vinkel 30 grader. 
Minste dimensjon på vertikale spikerlekter 28 x 70 mm i min. virkekvalitet G4-3 (iht. SS EN 1611-1) med min. densitet 300 kg/m3.

 
 
Feste i trestender eller eksisterende vegg 

 PAROC 
Klimaplate
ZERO

 PAROC XFS 002 PAROC XFS 002  Dimensjonerte verdier  

 Isolasjonstykkelse
mm

 Skruelengde (L1)
mm

 
Skruelengde vinklet
(L2)
mm

 Vindlast
kN/m2

Vertikal last
kN/m2
 150  230  270  2,64  0,51
 200  300  330  2,64  0,51
 250  330  400  2,64  0,51

Hva betyr verdiene?

1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

Det rekker normalt med tre horisontale fasadeskruer og to vinklede fasadeskruer per etasje og vertikale spikerlekt c/c 600 mm. Dette avhenger av hvor tung den ønskede fasadekledningen er. Det er ingen begrensninger i høyden mer enn praktisk, fordi et økt antall vinklede fasadeskruer øker den lastbærende evnen. De vinklede fasadeskruene skal alltid plasseres sammen med en horisontal fasadeskrue, 100 mm over den horisontale. 

Prøvetrekking skal alltid gjøres hvis underlaget ikke er kjent, f.eks. i forbindelse med renovering. Beregning av skruelengde og dimensjonerende laster gjøres med vårt dimensjoneringsverktøy for Klimaplate ZERO. Programmet tilpasser lengden på fasadeskruene med hensyn til isoleringstykkelse, tykkelse på spikerlekt og innfestingsdybde, og derfor er det som regel spikerlekten som er dimensjonerende.

Følgende inndata er brukt i beregningseksempelet nedenfor:

Avstand mellom horisontal fasadeskrue L1 = 0,9 meter (maks. 1,2 meter). 
Avstand mellom vinklet fasadeskrue L2 = 1,35 meter (maks. 2,7 meter, dvs. 1 vinklet skrue per etasje). Vinkel 20 grader. 
Minste dimensjon på vertikale spikerlekter 28 x 70 mm i min. virkekvalitet G4-3 (iht. SS EN 1611-1) med min. densitet 300 kg/m3.
 
 

Innfesting i betong

 PAROC 
Klimaplate
ZERO

 PAROC XFS 004 PAROC XFS 004  Dimensjonerte verdier  

 Isolasjonstykkelse
mm

 Skruelengde (L1)
mm

 
Skruelengde vinklet
(L2)
mm

 Vindlast
kN/m2

 Vertikal last
kN/m2
 150  250  250  2,22  0,54
 200  300  300  2,22  0,54
 250  350  350  2,22  0,54

Hva betyr verdiene?

1,0 kN/m2 = 102 kg/m2
0,5 kN/m2 = 51 kg/m2

Bruk av uttrekksverdier målt i laboratorium gir for usikre resultater til å kunne brukes ved en dimesjonering av lettbetong- og teglvegger, spesielt i forbindelse med tilleggsisolering. Ytelsen på underlaget kan variere, dels på grunn av kvalitget og dels på grunn av alder, og underlaget må derfor testes gjennom prøvetrekking for å fastsette om det er underlaget eller lekten som er dimensjonerende.

For å oppnå en sikker innfesting av fasadesystemet, må du følge beskrivelsen nedenfor.

  • Uttrekksprøven skal utføres av opplært personale med kompetanse til dette. Ta kontakt med Paroc for hjelp med opplæring.
  • Prøvetrekkingsutstyret som brukes, skal være kalibrert i henhold til produsentens anvisninger. Vi anbefaler utstyr fra Hydrajaws Limited, modell 2000 med teleskopisk bro som passer den aktuelle skruelengden. Følg anvisningen nøye.
  • Merk av på tegningen hvor prøvetrekkingen skal gjennomføres på alle vegger som skal isoleres med Klimaplate ZERO.
  • Under testing skal PAROC XFD 001 betongbor med diameter 6,3 mm brukes til forhåndsboring til en boredybde > 40 mm.
  • PAROC XFS 004 Multi Monti fasadeskrue betong skrus rett inn i underlaget, settdybde > 35 mm.
  • Utfør prøvetrekking, og noter resultatene fortløpende i en protokoll.
  • Protokoll og tegning som viser plasseringen av prøvetrekkingene, arkiveres på byggeplassen.

Når prøvetrekkingen er utført, kan beregning av skruelengde og dimensjonerende laster gjøres med vårt dimensjoneringsverktøy, som er tilgjengelig på vår hjemmeside paroc.se. Her skal også resultatene fra prøvetrekkingsprotokollen føres inn. Programmet tar hensyn til resultatene fra prøvetrekkingen ved utregning av dimensjonerende vind- og vertikallast. Det rekker normalt med tre horisontale fasadeskruer og to vinklede fasadeskruer per etasje og vertikale spikerlekt c/c 600 mm. Dette avhenger imidlertid av resultatene fra prøvetrekkingen og vekten på den aktuelle fasadekledningen. Det er ingen begrensninger i høyden mer enn praktisk, fordi et økt antall vinklede fasadeskruer øker den lastbærende evnen.

Generelt
Eksisterende bygning må kunne bære lasten fra isoleringen og fasadekledningen. Eventuelt vann som lekker inn bak fasadematerialet, skal avledes ved å montere en plate, membran eller tilsvarende over vinduer, dører og ved sokkel. Monter Klimaplate ZERO ca. 10 mm over platen.

Montere isolasjonen
Begynn med å vatre opp og montere en støtte eller startlist i underkant på veggen. Monter Klimaplate ZERO liggende med overlappende skjøter, og press fugene sammen slik at det ikke oppstår luftspalter. Isolasjonen festes med isoleringsholdere som sitter på permanent. Forbruk min. 1 stk./plate. XFM 005 Isoleringsholder for betong må forhåndsbores med XFD 002 betongbor. 
 
Formatering
Ved formatering brukes et skjærebord for å sikre rette snitt og vinkler. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Montere spikerlekt
Når tilstrekkelig høyde er oppnådd, kan du begynne å montere vertikal spikerlekt med c/c 600 mm. Fest en fasadeskrue i øvre og nedre kant, og bruk et vater for å få veggen rett. Den kan ikke justeres i etterkant. PAROC XFS 002 Twin UD fasadeskrue skrus gjennom spikerlekten og inn i underliggende trekonstruksjon. Monteringen kan med fordel starte fra et hjørne. Suppler ved behov med flere horisontale fasadeskruer, og avslutt med vinklede fasadeskruer med start i overkant. De vinklede fasadeskruene skal alltid plasseres sammen med en horisontal fasadeskrue, 100 mm over den horisontale. Spikerlekten trenger ikke ligge helt an mot isoleringen, da den vertikale lasten tas opp via den vinklede fasadeskruen. Det betyr at man kan justere for mindre ujevnheter i bakenforliggende vegg. 

PAROC XFS 004 forhåndsbores med XFD 001 betongbor med diameteren 6,3 mm gjennom spikerlekt, isolasjon og inn i underlaget til tilstrekkelig dybde. Fordi samme skrue brukes som horisontal og vinklet, kreves ulike boredybder. 

 

Trestenderkonstruksjoner 
Ved trestenderkonstruksjoner markerer du nøye hvor de stenderne står, slik at fasadeskruene får skikkelig feste når de skrus inn. Hvis kledningen er i god stand og minst 28 mm tykk, kan fasadeskruene festes i den. Hvis det ikke finnes bordkledning, skrus fasadeskruene inn i heldekkende plywood med minst 15 mm tykkelse, som festes i eksisterende reisverk. Bruk en tolk som gir en innfesting med minst 30 grader for XFS 002. For betongskruen XFS 004 gjelder 20 grader. 

Vinduer og dører
For at fasadekledningen skal få en sikker innfesting, monteres en gjennomgående stender eller en vindus-/dørkarm rund vinduer og dører på fasaden.
 


Hjørner
Klimaplate ZERO monteres med overlapp og om mulig med hjørner, som vist i bildet nedenfor. Hvis det brukes liggende ytterpanel eller kledningsplater, monteres det en hjørnelist av to sammensatte spikerlekter som limes eller festes midlertidig i isolasjonen med lim eller en mothakeplugger, for eksempel PAROC XFF 003 mothakeplugg.Fasadekledning
Monter fasadekledningen iht. leverandørens råd og anvisninger. For å redusere faren for fuktskader på den innenforliggende konstruksjonen, monteres fasadekledningen heldekkende og tett. 

Tolker  
Tolker for 30 og 20 grader.