Arbeidsanvisning Isolere platte på mark

Velg en isolering som tåler belastninger fra bygningen og jordtrykk gjennom hele brukstiden, der de termiske egenskapene beholdes.

2019-03-25

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Produkter som følger med: Jordingsplaten PAROC GRS 30, GRS 40 og GRL 30. 

 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Underlaget skal være godt avrettet og bestå av min. 100 mm drenerende masse. Dreneringslaget skal også legges under kantbjelken. Det skal være godt komprimert og avrettet og omslutte dreneringsledningen. Hvis grunnen består av leire, silt eller finsand, anbefales et lag fiberduk som separasjonssjikt under dreneringslaget.

PAROC GRS 40 kan brukes til belastninger opp til 30 kPa, GRS 30 kan brukes til belastninger opp til 20 kPa, og GRS 20 kan bruges opp til 10 kPa.

Kantbjelken kan utføres på ulike måter. Vi anbefaler en av grunnelementene fra Paroc AB montert med eller uten forskaling. Ved forskaling og høyde 600 mm på elementet anbefales tre horisontale stokker i stedet for to, som er vanlig ved elementhøyde 400 mm.

Pallene med isolering føres lettest frem med lastemaskin. Platene legges ut slik at fire hjørner ikke møtes og slik at gjennomgående gliper ikke forekommer. På denne måten oppnår man en kapillærbrytende funksjon. Med plater i to sjikt kan man unngå gjennomgående skjøter helt. Materialtransport med trillebår og lignende må kun forekomme på utlagte landganger. Ved omfattende gangtrafikk bør det legges ut landganger.

Det bør brukes armeringsholdere med støtteflate på minst 1 dm2 for å unngå at de synker ned i isoleringen. Innstøpingsgods i form av avløp og lignende, festes i posisjon før støping med palling som hviler på dreneringslaget. Husk å minimere kuldebroer.

Etter betongstøpingen og riving av eventuell forskaling, legger du dreneringen. Dreneringsrørene legges med overkant minst 150 mm under kantbjelken. Rundt rørene og mot kantbjelken fylles det tilbake med drenerende masse opp til 300 mm over rørenes øvre kant. Vi anbefaler å bruke fiberduk rundt dreneringsmassen for å hindre at fine masser tetter igjen dreneringsrørene. Etter tilbakefylling skal bakken 3 m ut fra sokkelen ha en helling på minst 1:20 fra huset. Nedløpsrør skal kobles til overvannsledning.