Arbeidsanvisning Isolere med Trinnlydisolering

Trinnlydplaten SSB 2t er en plate laget av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som lydabsorberende sjikt (fjær) for å redusere trinnlyd i flytende gulv. 
2019-03-25

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

Overbetongen skal utføres i et homogent sjikt som er minst 50 mm tykt. Overbetongen skal skilles fra tilknyttede bygningsdeler for å kunne bevege seg fritt. Det kan skje med remser av steinull mot vegger, søyler, fundamenter osv. Gå aldri direkte på isoleringen. Ved utlegging av betong skal all transport over isolasjonsmaterialet skje på midlertidige landganger. Trekking av elektriske ledninger kan utføres, men i begrenset omfang for ikke å påvirke trinnlydisoleringen. Ledninger for gulvvarme støpes inn i overbetongen, og tykkelsen på støpen utvides med tilsvarende tykkelse.  

 

 

 

 

 

Skjær produktet nøye slik at skjøtene passer godt sammen. Bruk et separat skjærebord og verktøy som er beregnet til formålet. Unngå 4 hjørner mot hverandre, da dette kan skape mekanisk svake punkter i konstruksjonen. Bruk av små biter < 200 mm bør unngås da det kan medføre ujevne skjøter. Produktet skal tilpasses til underlaget, og det er viktig å sørge for at det ikke oppstår kontakt mellom sjiktene av betong eller at det danner seg en luftspalte mellom sjiktene. Isolasjonen skal dekkes av en plastfolie, et papir e.l. Dette gjøres for å unngå at betong mellom isolasjonsplatene skaper kontakt mellom betongsjiktene, noe som forringer trinnlydisoleringen.

Trinnlydplaten legges mellom to platelag. I det nedre laget brukes det en spontet 19 eller 22 mm gulvsponplate, og i det øvre en 22 mm spontet gulvsponsplate + 12,5 mm gulvgips. Den øvre gulvgipsen kan erstattes med et parkettgulv med minst 14 mm tykkelse, noe som bør avstemmes med den aktuelle gulvleverandøren. Legg trinnlydplatene med den glassfiberbelagte siden opp. Lim gulvsponsplatene i not og spont, og legg overliggende platelag/parkettgulv på tvers. Legg en lekt, 50–100 mm bred mot tilstøtende vegger, ved dører og under tunge faste innredninger, for å hindre setninger. Lekten skal være 2 mm tynnere enn trinnlydplaten. Tett fugene langs veggene med elastisk fugemasse. 

 

 

 

 

Skjær produktet nøye slik at skjøtene passer godt sammen. Bruk et separat skjærebord og verktøy som er beregnet til formålet. Unngå 4 hjørner mot hverandre, da dette kan skape mekanisk svake punkter i konstruksjonen. Bruk av små biter < 200 mm bør unngås da det kan medføre ujevne skjøter. Produktet skal tilpasses til underlaget, og det er viktig å sørge for at det ikke oppstår kontakt mellom platesjiktene eller at det danner seg en luftspalte mellom sjiktene av gulvplater/parkettgulv. Gå aldri direkte på isoleringen. Trekking av elektriske ledninger kan utføres i begrenset omfang så lenge det ikke påvirker trinnlydisoleringen.