Arbeidsanvisning Isolere kjelleryttervegg

Bruk PAROC steinull som utvendig isolering av kjellerveggen til så vel varmeisolering som drenering. Bruk denne løsningen til både nybygg og renovering.

2019-03-25

For å forenkle installasjonen og unngå eventuelle problemer har vi utarbeidet disse arbeidsanvisningene.

Produkter som følger med: Tynn plate plaster PAROC Linio 80, Jordingsplaten PAROC GRS 20 og GRS 30. 

Når du følger disse rådene, får du et godt arbeidsmiljø.SkyddsutrustningBruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

 

 

 

Avfallshantering

Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner.  

 

 

RengöringRom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

 

 

Dusch

For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj. 

 

 

Generelle regler for installasjon

Utfør isoleringsarbeidet så tidlig som mulig i byggeprosessen, når det er god ventilasjon og tilkomst. Monter isolasjonen nøye, og sikre at det ikke finnes noen åpenrom mellom plater eller forbindelser. Isoleringsfunksjonen avhenger av god utfylling av rommet som skal isoleres. Det er spesielt viktig at isolasjonen ligger godt an mot konstruksjonens varme side. Gliper i isolasjonens varme side kan redusere isoleringsevnen, spesielt hvis slike gliper har kontakt med den kalde siden. Bruk formattilpassede plater. Unngå å bruke småbiter (≤ 200 mm) da dette øker risikoen for gliper. Overlapp skjøtene mellom isoleringslagene. Unngå å plassere fire hjørner sammen. 

Håndtering og oppbevaring

Isoleringen er et svært viktig produkt for bygningen og må håndteres svært varsomt slik at den ikke mister funksjonen. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Den helt forseglede plastemballasjen beskytter produktet mot midlertidige værpåkjenninger. Ved lengre tids oppbevaring utendørs skal isolasjonen dekkes til. Løse pakker stues slik at platene står på kant, og dekkes til. E-pack er et utmerket emballasjesystem som reduserer faren for skader på produktet og som tåler utendørs oppbevaring i opptil 8 uker. Hvis isolasjonen blir våt, må du åpne pakkene og tørke platene innendørs før de monteres i konstruksjonen. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen blir våt etter monteringen, bør den ikke bygges inn før den har tørket. 

Tilskjæring

Paroc steinull er lett å skjære og håndtere. Ved tilskjæring av plater brukes tilsiktet kniv og rett linjal eller skjærebord. Ved arbeid som krever mye skjæring er skjærebordet et utmerket hjelpemiddel som alltid gir rette vinkler. Skjærebordet kan raskt stilles om til ulike mål og vinkler. Skjærebord og sekkestativ og sekk for kapp gir de beste forutsetningene for et godt arbeidsmiljø under isoleringsarbeidet. Fleksible isolasjonsplater som skal monteres mellom bjelker og stendere, kappes med et overmål på 5–10 mm for å få en god ufylling uten gliper eller spalter. Overmålet er viktig for konstruksjonens funksjon både med tanke på varmeisolering og brann. Standardplatenes tykkelse er tilpasset normal stenderavstand og vanlige stendere. Bredden er derfor ulik på plater for trestenderkonstruksjoner og stålstenderkonstruksjoner.

For at veggkonstruksjonen som helhet skal bli tilfredsstillende, er det avgjørende at de ulike konstruksjonsdelene fungerer optimalt sammen. Man bør for eksempel ikke begynne å varme opp bygningen før man har montert luft- og dampsperren. Grunnen til dette er at vanndamp kan transporteres gjennom konstruksjonen og kondensere mot det utvendige tettesjiktet.

Plater av steinull påvirkes i mye mindre grad av fukt. Steinull suger ikke vann kapillært og tar ikke opp fukt fra luften. Fukt som kan komme inn i bygningen, f.eks. ved styrtregn i byggefasen, tørker raskt opp uten å skade isolasjonen. Dette betyr at platen kan være ubeskyttet mot vær og vind i kortere tid i byggefasen. 
 

Grunnmuren avrettes ved at utstikkende mørtelfuger fjernes og hulrom fylles med sementmørtel. I forbindelsen mellom grunnplaten og grunnmuren legges en sementmørtelstreng C 100/450 med fall 1:2 utover. Flytende membran eller to lag kaldasfalt strykes 500 mm opp på veggen, på mørtelstrengen og ned på grunnplaten. 

Som isolering brukes PAROC GRS 20 eller GRS 30. Platene monteres nedenfra, der det første platelaget settes på betongplatens mørtelstreng. Platene monteres deretter forskjøvet, slik at fire hjørner ikke møtes. Platene skal settes helt sammen for å unngå gliper.

De kan enten festes med punktliming med varmasfalt eller med spiker. Ved spikring skal det brukes minst 2 spiker + skiver per plate. Ved spikring i lettklinker anbefales galvanisert trådspiker. Klippspiker av aluminium skal brukes i lettbetong.

Isoleringen avsluttes ca. 100 mm under kommende bakkenivå. Ved pussing av sokkelen må det ikke komme mørtel bak isoleringen. Pussen avsluttes med en sokkel mot isoleringen. Det er også mulig å dra opp isoleringen og pusse den. 

Se arbeidsanvisning for Fatio

Se arbeidsanvisning for Linio

Dreneringen legges med overkant minst 250 mm under grunnplaten. Rundt rørene og mot isoleringen fylles det tilbake med drenerende masse opp til 300 mm over rørenes øvre kant. Legg fiberduk rundt ledningen for å hindre tiltetting i fremtiden. Tilbakefylling mot isoleringen skal skje med minst 200 mm drenerende masse.  Øvrig tilbakefylling kan skje med eksisterende masser. Hvis du bruker de samme massene ved tilbakefylling, må du legge fiberduk hele veien opp. Fiberduken festes mot isoleringen med dukstift. 

Etter tilbakefylling skal bakken 3 m ut fra vegglivet ha en helling på minst 1:20 fra huset. Tenk på setningen under bakkeplaneringen. Nedløpsrør skal kobles til overvannsledning.

Det anbefales også å isolere sokkelen. En metode er å bruke I-elementer, som er et produkt med celleplastisolering og et pussjikt som gir en ferdig sokkelflate. I-elementene monteres med en sementbasert mørtel, f.eks. bygglim. Legg to langsgående mørtelstrenger – en i overkant og en i underkant. Elementene trykkes deretter fast med et mothold til mørtelen har herdet.

Hvis sokkelen skal pusses, kan du bruke en pussfasadeplate. For tynnpuss velger du PAROC Linio 10 pussfasadeplate eller PAROC Linio 80 pusslamell fasade. Fest disse i den bærende veggen ved hjelp av lim og/eller mekaniske festeinnretninger. Ved bruk av et eller flere isoleringssjikt anbefales alltid mekaniske festeinnretninger. Følg systemleverandørens anvisninger.