Personvernerklæring

Owens Corning, deres datterselskaper, tilknyttede selskaper og relaterte enheter, inkludert enheter i Den europeiske union, (med samlebegrepet "Selskap") arbeider for å beskytte personopplysningers sikkerhet og for å overholde EUs personvernforordning 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) som trådte i kraft den 25. mai 2018.

I denne erklæringen gir vi ytterligere informasjon til våre kunder, leverandører og andre profesjonelle kontakterog beskriver hvilke typer personopplysninger vi innhenter, hvordan vi bruker personopplysningene dine, hvordan vi holder personopplysningene dine trygge, når vi eventuelt videreformidler personopplysningene dine til tredjeparter og når vi eventuelt overfører personopplysningene dine til områder utenfor ditt eget rettsområde. Denne erklæringen beskriver også hvilke rettigheter du har angående de personopplysningene vi oppbevarer om deg, blant annet hvordan du kan få tilgang til, korrigere og anmode om fjerning av personopplysningene dine.

Personopplysningene dine vil kun bli behandlet i samsvar med våre Retningslinjer om personvern og denne Personvernerklæringen, med mindre gjeldende lov tilsier noe annet. Vi iverksetter tiltak for å sikre at de personopplysningene vi innhenter om deg er adekvate, relevante, ikke for omfattende og for at de kun behandles for begrensede formål.

Hvilke typer personopplysninger innhenter Owens Corning?

Når du kjøper produktene våre eller når du leverer produkter og/eller tjenester til oss: Vi mottar og oppbevarer informasjon du gir oss direkte i sammenheng med vårt kontraktsforhold. Når vi oppretter kontoer for nye tredjeparter, innhenter vi for eksempel personopplysninger som navn og e-postadresser. De typene informasjon vi innhenter direkte fra kundene eller leverandørene våre inkluderer: navn, brukernavn, e-postadresser, postadresser, telefonhummere, yrkestitler, transaksjonsrelatert informasjon samt eventuell annen kontaktinformasjon eller andre typer informasjon de velger å gi oss eller laster opp i systemene våre.

Når du bruker nettstedene våre: Det er mulig at vi innhenter alle personopplysninger du sender eller leverer til oss. Hvis du kontakter oss via nettstedene, vil vi beholde en fortegnelse av korrespondansen vår.

Markedsføring: Basert på vår legitime interesse for å markedsføre våre produkter og løsninger samler vi inn og behandler personopplysninger (navn, bedrifter eller organisasjoner, yrkestittel, websider, kontaktopplysninger for sosiale medier, adresser, telefonnumre og e-postadresser) fra yrkesaktive personer som fungerer som rådgivere og konsulenter for våre produkter og løsninger for å informere dem om Owens Corning, uansett om vi har mottatt personopplysninger direkte fra dem eller andre, for eksempel gjennom oppkjøp av kontaktlister. Mottakerne av slik informasjon vil alltid har rett til å innvende mot en slik innsamling, bearbeiding og formål.

Personopplysningene beholdes bare så lenge som nødvendig i henhold til gjeldende lagringsregler.

Hvis vi i fremtiden har til hensikt å behandle personopplysningene dine for et annet formål enn det de opprinnelig ble innhentet for, vil vi gi deg informasjon om dette formålet og eventuell annen relevant informasjon.

Er personopplysningene mine trygge?

Vi bruker adekvate tekniske, organisasjonsmessige og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte den informasjonen vi har i oppføringene våre mot tap, misbruk og tilgang fra uvedkommende, avsløring, endring og ødeleggelse. Blant annet sikres systemene ved adekvate tiltak og maskinvare, og kontoer beskyttes av et passord og kryptering for å sikre ditt personvern og din sikkerhet.

Hvordan videreformidler Owens Corning personopplysninger til tredjeparter?

Det er mulig at vi vil overføre informasjon om deg til andre selskaper i gruppen for formål relatert til kontraktsforholdet vårt eller for å administrere selskapets virksomhet. Det er mulig at vi vil videreformidle personopplysningene dine til tredjepartsforhandlere, konsulenter og andre tjenesteleverandører som vi gir i oppdrag å utføre oppgaver på våre vegne. Disse selskapene inkluderer (for eksempel): våre leverandører av betalingstjenester, selskaper som utfører nettstedsanalyser, selskaper som leverer programvare til produkttilbakemeldinger eller kundeservice, skattemyndigheter, forsikringsselskaper, sikkerhetsselskaper, CRM-tjenesteleverandører, leverandører av e-posttjenester og andre. Det er også mulig at vi vil videreformidle personopplysningene dine i tilfeller der det er nødvendig for å godtgjøre, fremme eller forsvare rettslige krav, uansett om dette skjer i rettsforhandlinger eller ved administrative eller utenrettslige prosedyrer.

Owens Corning videreformidler kun personopplysningene til personer som er bosatt i EU- eller EØS-land til tredjeparter som overholder GDPR. Slik overholdelse oppnås ved å inngå adekvate serviceavtaler eller gjennom adekvat kontroll av slike tredjeparter og deres produkter eller tjenester.

Hvilke land blir personopplysningene dine overført til?

Owens Corning har kontor og anlegg i Nord-Afrika, Sør-Amerika, Europa, Russland, Asia, Afrika og Midtøsten. Europakommisjonen har vurdert personvernlovgivningen i noen av disse landene som adekvat. Overføringer til og fra hvert av disse landene vil bli beskyttet av hensiktsmessige sikkerhetsforanstaltninger.

Dine personvernrettigheter

GDPR gir deg flere rettigheter når det gjelder personopplysningene dine. Som registrert person (datasubjekt) har du rett til å be om tilgang til, gjennomgå, oppdatere, korrigere og få fjernet personopplysningene dine. Når du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til (under visse omstendigheter) å trekke tilbake dette samtykket når du måtte ønske det, uten at dette påvirker lovligheten til den behandlingen som fant sted før samtykket ble trukket tilbake.

Du kan utøve dine personvernrettigheter ved å rette en henvendelse til EUprivacy@owenscorning.com. Personvernteamet vårt vil behandle henvendelsen din og svare deg så raskt som mulig.

Hvis du tror at vi har brutt mot dine personvernrettigheter, har du rett til å inngi en klage til din nasjonale personvernmyndighet (i Norge er dette Datatilsynet) eller personvernmyndigheten i Belgia: Commission for the Protection of Privacy, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, Belgia eller commission@privacycommission.be

Ytterligere kontaktinformasjon

Personvernombud i Owens Corning er Angela Carter (USA) og Eline Meesseman (EU). Du kan kontakte dem på denne adressen: EUprivacy@owenscorning.com