Rørledninger og rørisolering

Rørledninger er en integrert del av VVS-systemet. Ved å isolere rørledningene kan du redusere energiforbruket og driftskostnadene. For å kunne holde ønsket vanntemperatur, med riktige marginer, må rørledningene isoleres.  

Ved rørisolering anbefales PAROC-produkter som har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie, også kalt AluCoat. PAROC er unike med en komplett systemløsning for rørisolasjon med PAROC Hvac Section AluCoat T, Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Teip AluCoat. Energiklok rørisolering sparer penger!

Fordelene med PAROCs rørisolering:

  • Ubrennbart materiale
  • Lave varmetap og driftskostnader
  • Rask installasjon
  • Komplett system med rørisolering og tilbehør
  • Store miljøgevinster

Rørisolering - Isolering før varme rør, kalde rør og avløpsrør

Varmtvannsrør krever effektiv isolering for at vannet skal ha riktig temperatur der det skal brukes. Isoleringen skal dessuten redusere varmetapet og på denne måten gi lavest mulig energiforbruk og driftskostnad. Rør for varmesystemer isoleres for å begrense varmetap og for å transportere varmen til riktig sted, for eksempel varmevekslere og radiatorer, til riktig tid.  

For tappevarmtvann innebærer alt varmetap samtidig energitap som det er mulig å begrense. Kjelen varmer opp vannet til riktig temperatur, og deretter må rørene sørge for at vannet kommer til tappestedet med riktig temperatur.

Teknisk forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK 10, sier følgende om Energi:
§ 14-5 Minstekrav (2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap.

Veiledningen til TEK10 sier videre at: Varmetap fra rør, utstyr og kanaler kan også medføre overtemperatur og et unødig kjølebehov. Energiekonomisk isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer.

Varmesystem 
I store deler av året må bygningene tilføres varme, og dette skjer via ulike typer varmesystemer. Rør til varmesystemer med radiatorer isoleres ikke bare for å redusere varmetapet, men også for at temperaturfallet skal begrenses og at overflatetemperaturen ikke skal bli for høy. I Norsk Standard, NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger - spesifiserer krav for vannbaserte varmesystemer med maks. medietemperatur på 105 grader. For temperaturer høyere enn dette kan andre kriterier gjelde. 

PAROC rørisolering rørisolasjon    PAROC rørisolering rørisolasjon rørledninger 
Det er enkelt å isolere rørbend med prefabrikkert PAROC Hvac Bend AluCoat T. Et rørskålbend av steinull med ytterlag av armert aluminiumsfolie og overlappende selvklebende teip med beskyttelsesremse i langsgående riller.   Til isolering av rette rørledninger anbefaler Paroc rørskåler med et ytterlag av armert aluminiumsfolie, også kalt PAROC Hvac Section AluCoat T.

Riktig produkt på riktig sted

Paroc anbefaler PAROC Hvac Section AluCoat T for rette varme rør og for rørbendene PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Paroc beregningsprogram 
Bruk beregningsprogrammet PAROC Calculus for å finne anbefalt isoleringstykkelse og løsningen som best passer til dine behov. Med programmet regner du enkelt ut varmetap, overflatetemperatur og temperaturfall.

Rør for kaldtvann og komfortkjøling isoleres for å begrense varme- og fuktpåvirkningen fra omgivelsene til rørene. Den største grunnen til å isolere kalde rør er å hindre at vannet varmes opp, unngå kondensdannelse og frysing.  

Helsebetraktninger
Hvis kaldtvannet blir for varmt, kan det føre til bakterievekst, for eksempel legionella. For å sikre at vannet i kaldtvannsrøret holder seg kaldt, må rørene isoleres slik at varmen fra omgivelsene ikke overføres til rørene.

Hindre kondens 
Når kalde ledninger og rørledninger for komfortkjøling passerer lokaler med høyere temperaturer, er det fare for kondensutfelling på røret. Faktorene som avgjør om det dannes kondens på røret, er rørets overflatetemperatur og den omgivende luftens temperatur og relative fuktighet. Ved å isolere røret slik at overflatetemperaturen overstiger duggpunktet i den omgivende luften, unngår man kondens. 

Dampbremser 
Parocs produkter av steinull har en svært lav dampgjennomgangsmotstand, noe som betyr at disse produktene må utstyres med et yttersjikt som bremser fukttransporten. Parocs produkter har dampbrems i form av en tynn aluminiumsfolie i AluCoat. Monteringen og fugetettingen er avgjørende for et godt resultat.

Komfortkjøling 
Kontorer, butikker og andre offentlige bygninger er alle eksempler på lokaler med nokså lite oppvarmingsbehov, men der det er et større behov for å holde temperaturen nede. Ofte finnes det et kjøleanlegg som transporterer kjølemediet (væske eller luft) lange strekninger til kjølebafler eller kjølepaneler i taket. Disse kjøler den oppadgående varme luften, som synker tilbake til gulvet og gir en jevn fordeling og behagelig temperatur i rommene. Man antar at det generelt koster ca. 3 ganger mer å produsere kulde enn varme. Derfor er det viktig at rør for komfortkjøling isoleres med samme isoleringstykkelse som for varme rør, dvs. at man tar hensyn til de økonomiske og miljømessige aspektene. 

Rørbend isolert med PAROC Hvac Bend AluCoat T rørisolasjon Rørledning isolert med PAROC Hvac Section AluCoat T rørisolering
Det er enkelt å isolere rørbend med prefabrikkerte PAROC Hvac Bend AluCoat T. Et rørskålbend av steinull med ytterlag av armert aluminiumsfolie og overlappende selvklebende teip med beskyttelsesremse i langsgående riller. Til isolering av rette rørledninger anbefaler Paroc rørskåler med et ytterlag av armert aluminiumsfolie, også kalt PAROC Hvac Section AluCoat T.


Riktig produkt på riktig sted 
Et egnet produkt til isolering av kalde, rette rør er PAROC Hvac Section AluCoat T. Til rørbend anbefales PAROC Hvac Bend AluCoat T, og med PAROC teip AluCoat har vi en komplett systemløsning.

Når regn og smeltevannet ledes fra taket gjennom bygningen, må røret isoleres for å hindre at det danner seg kondens i bygningen. Det best egnede produktet til dette er PAROC Hvac Section AluCoat T med riktig utført fugetetting. På samme måte kan også avløpsrør i bygninger isoleres mot kondens, alt etter hvordan rørene er trukket, på samme måte som mot brann og lyd. Dette gjøres med Parocs nettmatter eller rørskåler. 

 Rørledning for regn og smeltevann

Når regn og smeltevann ledes fra taket gjennom bygningen, må røret isoleres mot kondens på hele strekningen gjennom bygningen (se bildet til venstre). 

Avløpsrør er først og fremst brann- og lydisolerte. Det kan i enkelte tilfeller også være behov for varme- og kondensisolering noen ganger (se bildet til høyre). 
 

 Avløpsrør rørisolasjon rørisolering

Hvis du ønsker mer informasjon om Parocs løsninger, kan du kontakte din nærmeste Paroc-forhandler.