Nulltoleranse mot energilekkasje  

Energirenovering – hjelp til med et av planetens viktigste oppdrag

Energieffektivisering av bygninger er et av de viktigste tiltakene for å nå klimamålene når det gjelder energibruk og utslipp av drivhusgasser. Økte isoleringstykkelser kan drastisk øke brannbelastningen i en konstruksjon og dermed sette brannsikkerheten i fare hvis isoleringen helt eller delvis består av brennbare materialer. Men energieffektivisering kan være brannsikker. Vi hjelper deg!

Energirenovering kreves for å nå klimamålene

EUs målsetting er at alle nyproduserte boliger skal være nær nullenergibygninger (NNE-bygninger) innen år 2020. Men for å nå klimamålene holder det ikke at nye hus bygges som passivhus eller nær nullenergihus. 75 – 80 % av bygningene vi vil bo i i 2050, er allerede bygd, så den eksisterende boligmassen må også energirenoveres.

1,5 millioner småhus og 2 millioner leiligheter i flerfamiliehus som ble bygd før 1980, venter på å energirenoveres!

Hva venter du på? Bli med i kampen for nulltoleranse mot energilekkasjer!

 

Les mer i foldern >>

 

PAROC WAS 35, Klimaplate ZERO, gjør det mulig å på en enkel måte skape god tetthet og et tykt og homogent isoleringssjikt for å redusere energiforbruket. Panelet er raskt å montere og kan brukes til ulike typer ytterkledninger.

Slik monteres Klimaplate ZERO

Klimaplaten Zero kan monteres direkte på rupanel, har man over og underligger tar man bort overliggeren og tetter mellomrommet med PAROC Tetteremse. Løsningen med Klimaplaten Zero bygger på en ny innfestningsmetode med horisontale fasadeskruer, som tar av vindtrykket og vinklede skruer, som tar vertikal trykk fra fasaden. De horisontale skruene fixerer også isoleringen mot veggen bak, øker man de vinklede skruene øker også lasteevnen. Med en slik kombinasjon får med en mere robust konstruksjon.

For å oppnå nær nullenerginivå må veggene tilleggsisoleres med minst 250 mm. U-verdien etter tiltaket avhenger selvsagt av ytelsen til den underliggende konstruksjonen. For hus som er bygd før 1970-tallet havner U-verdien på ca. 0,1 W/m2K. Dette bør imidlertid beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Les mer:

Energirenovering av ventilerte fasader >>
Energirenovering av Tømmervegger >>
Klimaplate ZERO >>

Tak isolerat med PAROC eXtraEnergirenovering av taket kan gjennomføres på ulike måter avhengig av husets forutsetninger. Paroc har flere ulike løsninger når det gjelder tilleggsisolering av tak.

Man bør huske at husets estetiske utseende endres hvis man gjør noe med ytterveggene fra utsiden, og dette gjelder spesielt takskjegg og gavlutspring. Det kan derfor være lurt å bygge på et nytt yttertak med nye takstoler. Dette monteres over det eksisterende yttertaket. Ved og legge isolasjonen forbant sikrer du et bedre resultat, da kan takfot og gavelutspring anpasses til bygningen. Her brukes PAROC ekstra, A-plate, en luftespalte monteres før nytt yttertak legges. Luftespalten kan lages gjennom og lekte ned ca 20 mm på takstolenes innside. Dette gjøres før ny rupanel til taket legges.

Les mer om Energirenovering av tak >>

Installasjoner for varme, ventilasjon og sanitet har til oppgave å gjøre husene bekvemme, sikre og sunne. Men det holder ikke bare å montere rør og ventilasjonskanaler. For at installasjonene skal gi størst mulig utbytte med lave energitap og vedlikeholdskostnader, må de isoleres på riktig måte.Paroc Hvac AirCoat

Rør & Kanaler 

Varmesystemet skal isoleres slik at varmetapet begrenses og varmen kommer til riktig sted. For å hindre bakterievekst må ikke tappekaldtvannsrørene bli for varme samtidig som tappevarmtvannsrørene ikke må bli for kalde. Ventilasjonssystemet isoleres for å begrense varmetapet. Ved transport av varm og kald luft skal luftens temperatur holdes ved ønsket verdi. Det er da viktig at luften som transporteres i kanalene, ikke mister energi, verken til aggregatet eller på veien til utblåsingsstedet. Parocs rørskåler brukes ved isolering av varme og kalde rør. Nettmatter og lamellmatter brukes både til rektangulære og sirkulære kanaler. Til sirkulære kanaler kan du med fordel bruke PAROC Hvac AirCoat.

Les mer om Energirenovering av Varmeisolerte kanaler >>
Les mer om Energirenovering av Brannisolerte kanaler >> 

Varmekilde & Ventilasjon

I dag finnes det en rekke alternativer for både varme og ventilasjon som er tilpasset morgendagens krav til lavenergihus. Les mere om hordan vi gjorde i den svenske renZERO-prosjekt >>

 

Tettheten kan løses på fl ere ulike måter avhengig av hvor tett bygningen er før renoveringen. Hvis bygningen er oppført før 1970, mangler det trolig tettesjikt. Bygninger som er oppført senere, har som regel en plastfolie eller lignende, men dette sikrer ikke at bygningen har tettheten som kreves. En tetthetstest er å anbefale hvis man er i tvil.

Komplett sortiment
PAROC Conci er et komplett sortiment for tett og energiklok bygging og inneholder alle komponenter som trengs for å bygge tett. Produktvalget avgjøres av flere faktorer; for eksempel bredden på fugen eller skjøten, helhetsløsningen i det aktuelle tilfellet, kjennskap til produktene samt den økonomiske vurderingen.

Link till produktoversikt >>