For energismarte og bærekraftige pussede fasader

Vårt nye sortiment av brannsikre isoleringsplater gir en effektiv løsning for den pussede fasadens utfordringer. Takket være lavere lambdaverdier sikrer man energieffektivitet og besparelser både når det gjelder klima og oppvarmingskostnader. PAROC FATIO og PAROC LINIO er fuktsikre og har en svært god mekanisk stabilitet, noe som sikrer en svært god holdbarhet for fasaden.

Hvorfor PAROC® FATIO™ og PAROC® LINIO™?

Rendered facadeVårt nye sortiment av pussprodukter skaper forutsetninger for bærekraftige konstruksjonsløsninger. Det er spesielt verdt å legge merke til fordelene som er beskrevet nedenfor.

Spar strøm
Lav varmeledningsevne sikrer reduserte energikostnader.

Beskytter mot brann
Brannsikker PAROC steinull er ikke-brennbar og har et smeltepunkt på ca. 1000 °C. Sammen med pussen får man derfor en brannsikker fasade.

En bærekraftig fasade
PAROC steinull er garantert fuktbestandig og dimensjonsstabil og bidrar til en fasade med lang levetid.

Rask og enkel montering
Lett å håndtere og montere takket være den mekaniske stabiliteten og den lave vekten. 

Fleksibel design
Gjør det mulig å bruke mørk puss på fasadene.

Effektiv lydisolering
PAROC steinull er et porøst materiale og derfor et utmerket valg for å forbedre lydkomforten.

Slik utformer man en velfungerende pusset fasade

Ytterveggene beskytter mot vær og vind
Ytterveggene på en bygning fungerer som en klimaskjerm og skal beskytte mot kulde, nedbør, sterke vinder, støy og brann. Gode yttervegger med riktig isolering er en forutsetning for et sunt
og behagelig inneklima.

Varmeisoleringens økonomiske aspekter
Varmeisoleringen til en bygning kan betraktes som en økonomisk investering som vil gi avkastning. Kostnaden for isoleringen er den investerte kapitalen, og avkastningen er de fremtidige reduserte energikostnadene. Kostnaden for bygningens varmeisolering ligger normalt på ca. 3 – 5 % av den totale byggekostnaden. Tilbakebetalingstiden for varmeisoleringen er relativt kort sammenlignet med bygningens forventede levetid. Kostnaden for å bygge et hus som bruker 50 % mindre energi, antas i gjennomsnitt å bare være 5 % høyere enn kostnaden med å bygge et standardhus.

Varmeisolering gir bedre miljø
Bygninger er faktisk den største enkeltforbrukeren av energi i Europa – større enn industrien og transportnæringen. 40 % av den totale energibruken i Europa brukes til oppvarming og kjøling av bygninger. Det betyr at tilsvarende mengde utslipp genereres gjennom energien som bygningene bruker. Loven om energideklarasjon er resultatet av et EU-direktiv, også kalt EPBD, som har til hensikt å redusere energibruken i bygninger. Som følge av dette minker også utslippene av karbondioksid, noe som gir redusert miljøbelastning. Energideklarasjon skal gis for bygninger der energi tilføres for
oppvarming og kjøling.

Kravene fra samfunnet som spesifi seres i våre byggeregler, er først og fremst utformet for å redde menneskeliv. Myndighetene deler bygninger og rom inn i ulike virksomhetsklasser ut fra evnen til å kunne evakuere bygningen ved en eventuell brann. Bygninger deles også inn i bygningsklasser alt etter beskyttelsesbehov, antall etasjer, virksomhet, areal og brannbelastning. PAROC Steinull fremstilles av stein og egner seg for de fleste bruksområder.De fleste typer mineralull klassifiseres som ikke-brennbart materiale, men steinull har en enda høyere smeltetemperatur, over 1000 °C, noe som gir lengre beskyttelse. I konstruksjoner som isoleres med steinull bremses eller hindres brannspredningen effektivt.

Etter hvert som trafikkstøy og andre lavfrekvente lyder har økt, stilles det stadig strengere krav til effektiv lydisolering. Steinull er et fibermateriale med utmerkede lydabsorberende egenskaper og når den dekkes med utvendig puss, beskytter det mot støy utenfra.

Spørsmålet om tilleggsisolering dukker ofte opp under en renovering. Tilleggsisolering velges vanligvis for å forbedre bokomforten og energieffektiviteten, eller som en del av reparasjon og vedlikehold av fasaden.

Det kan brukes pussesystemet på bærande vegger av ulike slag
Varmeisolering for pussede fasader kan brukes på bærende vegger av ulike slag,blant annet tegl, lettbetong, betong, tre og stål. I handelen finnes det en rekke ulike systemer som stiller ulike krav til isoleringsmaterialet – Paroc kan tilby produkter for alle disse systemene.

Når steinull brukes som isolering, kan fukten tørke raskt opp takket være materialets høye dampgjennomtrengelighet. Når konstruksjonen utformes, er det viktig å sørge for at det ikke kan
trenge vann inn i konstruksjonen gjennom sprekker og fuger, og at vann som likevel skulle trenge inn, raskt kan tørke ut.

Relevante Europeiske standarder og retningslinjer

Følgende standarder og retningslinjer inneholder detaljerte bruksanvisninger for komponenter og hele systemer. Våre isoleringsløsninger er utformet i tråd med disse. Basert på disse standardene og retningslinjene kan alle systemleverandører søke om ETA-godkjenning (europeisk teknisk godkjenning).

ETAG 004: Sammensatte systemer for utvendig pussbelagt varmeisolering
Denne retningslinjen beskriver ytelsen til systemer som brukes som utvendig isolering på vegger, kontrollmetodene som brukes til å undersøke de ulike ytelsesaspektene, vurderingskriteriene som brukes til å bedømme ytelsen og de antatte forutsetningene for design og utførelse.
ETAG 014: Festeinnretning i plast for montering av sammensatte systemer for utvendig pussbelagt varmeisolering.
Retningslinjen beskriver grunnlaget for vurdering av festeinnretninger i plast som skal brukes til montering av EITCS i et underlag (substrat) av betong og murverk.

EN 13500: Varmeisoleringsprodukter for bygninger – Utvendige varmeisoleringssystemer (ETICS) basert på mineralull – Spesifikasjon
Denne standarden beskriver produktegenskaper og inneholder også rutiner for testing, merking og etikettering. ETICS festes på utsiden av nye eller eksisterende vegger for å forbedre isoleringsevnen. ETICS beskytter også mot værgråning og gir bygningene et bedre utseende. De øker ikke stabiliteten til veggene de monteres på. Varmeisoleringen trengs for å overføre belastningen til substratet, men standarden omfatter ikke holdfastheten mellom ETICS og bygningsfasaden den monteres på.