Durabilitet

EUs styringsdokument "F" om byggevaredirektivet (CPR) definerer begrepet durabilitet på denne måten: "Durabiliteten til et produkt er dets evne til å opprettholde nødvendige egenskaper over en bestemt, eller lengre, tidsperiode samt under påvirkning av uforutsigbare faktorer. Forutsatt nødvendig vedlikehold skal et produkt muliggjøre et korrekt utført arbeid og på den måten oppfylle de grunnleggende kravene til bygningsarbeid over en økonomisk rimelig tidsperiode.”

Durabiliteten avhenger derfor bare av produktets tiltenkte bruksområde og av dets bruksvilkår. Durabilitetsvurderingen kan gjøres for produktet i sin helhet eller for ytelsesparametere i den grad disse er av betydning for oppfylling av de grunnleggende kravene til bygningsarbeid. I begge tilfeller går man ut fra at produktegenskapene skal ligge på et akseptabelt nivå sammenlignet med opprinnelig ytelse i hele produktets levetid.


Eldring

Med eldring mens den langsomme forandringen av produktegenskapene over tid. Høyt fuktinnhold og høy temperatur som virker samtidig kan påvirke de mekaniske egenskapene til mineralull. En nedbrytende effekt er derfor verdt å merke seg og måles for strekkfasthetsegenskapene under ekstreme betingelser.


Dimensjonsstabilitet under belastning samt eksponering for temperatur og fukt

Dimensjonsstabilitet innebærer at et materiale beholder sin opprinnelige størrelse og tykkelse over tid. Denne egenskapen testes ifølge EN 1604 (test: 48 timer i 23 °C, 90 % luftfuktighet; tillatt forandring maks. 1 %).

Dimensjonsstabiliteten er viktig for at den isolerte konstruksjonen skal fungere korrekt over lengre tid. Kravene fastsettes enten utfra dimensjonsstabilitet ved konstant temperatur (EN 1604) eller stabilitet i en temperatur- og fuktsyklus (EN 1603). For en konstruksjon som utsettes for belastning er det også viktig å velge et isolasjonsprodukt med evne til å beholde sin opprinnelige tykkelse over tid (EN 1606).

Dimensjonsforandringer i materialet forårsakes av termiske ekspansjonskoeffisienter. Disse angir hvor raskt ulike materialer krymper eller ekspanderer når de kjøles ned eller oppvarmes. Praktisk tatt alle materialer har en ekspansjonskoeffisient som er knyttet til deres kjemiske sammensetning.

Steinull er et uorganisk materiale som beholder sin form og sine dimensjoner under alle forhold.

Motstandskraft mot alkalier og kjemikalier

Det må angis om isolasjonsproduktet er kompatibelt med andre produkter i konstruksjonen. Produktet må være motstandskraftig mot alkalier hvis det er i kontakt med betong eller materialer som brukes til vanntetting, liming, osv.

Alkalisk motstandskraft er en uhyre viktig egenskap for isoleringsmaterialer som brukes i tynne pussarbeider der pussen påføres isolasjonen direkte.

  • Steinull har høy alkalisk motstandskraft. 

UV-stråling under installasjon

Under byggeprosessen utsettes isolasjonsprodukter for ultrafiolett stråling. En typisk eksempel er ETICS-materiale som brukes i en fasades første isolasjonslag og der isoleringsoverflaten eksponeres. Pussen påføres deretter innenfor en angitt tidsramme. Isoleringen må kunne motstå UV-eksponering uten å brytes ned.

I tabellen nedenfor angis standard testmetoder med henblikk på durabilitet.

Egenskap  Standard testmetode  Mineralulls- isolering

In-situ 
isolering 

Dimensjonsstabilitet ved konstant temperatur    x  
Dimensjonsstabilitet ved temperatur- og fuktpåvirkning    x  
Varig tykkelsesstabilitet      
Kjemisk motstandskraft    x

 x

UV-stråling    x