Sikkerhet for mineralullfiber

EUCEB sertifisering

Mineralullfibrenes (glassull og steinull) effekt på mennesker er nøye undersøkt av uavhengige medisinske eksperter og forskere.

IARC (International Agency for Research on Cancer) er en del av WHO (World Health Organization). De har klassifisert mineralull i samsvar med EU-direktiv 97/69/EG, hvor det angis at mineralullfibre kan fritas for mistanke om å være kreftfremkallende hvis de er biologisk nedbrytbare.

EU-direktiv 97/69/EG ble vedtatt i desember 1998. Dette direktivet fastsetter helse- og sikkerhetskravene for MMVF-produkter (Man-made vitreous fibre). Direktivet klassifiserer de kreftfremkallende egenskapene hos MMVF-produkter i følgende kategorier:

Kategori 1: Kreftfremkallende hos mennesker (asbest)
Kategori 2: Sannsynligvis kreftfremkallende (keramikkfiber)
Kategori 3: Mulig kreftfremkallende (isoleringsull som ikke er undersøkt)
Kategori 4: Kan ikke klassifiseres som kreftfremkallende (PAROC steinullprodukter)

Basert på anmerkning Q i EU-direktiv 97/69/EG brytes mineralull produsert i samsvar med EU-klassifiseringen ned i en akseptabel hastighet hvis den føres inn i den menneskelige systemet og kan merkes som "ikke-klassifisert", som også innebærer at den betraktes som ikke kreftfremkallende. Paroc har endret fibrenes kjemiske sammensetning slik at de oppfyller kravet om nedbrytbarhet.

EUCEB (European Certification Board for Mineral wool) verifiserer at fibrene følger unntakskriterier i EU-direktivet. Hvis fibrene oppfyller testkriteriene, gir EUCEB produsenten rett til å plassere EUCEB-merkingen på forpakningen. Gjennom denne merkingen kan konsumentene lett gjenkjenne mineralullprodukter som er unntatt fra den europeiske klassifiseringen av kreftfremkallende stoffer.

EUCEBs kvalitetsråd, som er basert på råd fra uavhengige eksperter, sikrer at alle forsøk er utført i samsvar med de europeiske protokollene, at resultatene stemmer overens med kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som angis i anmerkning Q i EU-direktiv 97/69/EF, og at den kjemiske sammensetningen til de produserte fibrene ligger innenfor samme intervall som de testede fibrene.

Paroc er medlem av EUCEB og har EUCEBs varemerke i Finland, Sverige, Polen og Litauen. Alle medlemsstater i EU har innført EU-direktivet i sin nasjonale lovgivning.

RAL kvalitetsmerking

Siden juni 2000 har Tyskland et forbud mot distribusjon, produksjon og bruk av biologisk nedbrytbare kunstige mineralfibre for varme- og lydisolering i bygninger og for teknisk isolering. Denne rettsakten, "Verordnung zur Änderung chemikalienrechtlicher Verordnungen", omfatter unntaksregler for biologisk nedbrytbare fibre som følger unntakskriteriene i det tyske direktivet "Gefahrstoff-Verordnung". Disse biologisk nedbrytbare fibrene er dermed tillatt ifølge direktivet. Kriteriene er ikke de samme som unntakskriteriene i EU-direktivet. I de fleste tilfeller er mineralullfibre som oppfyller de tyske unntakskriteriene, enda mer biologisk nedbrytbare enn fibre som oppfyller de europeiske kriteriene.

GGM (Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.) kan gi en produsent RAL-kvalitetsmerking og regelmessig kontrollere at produsenten av mineralullen oppfyller de strenge kravene. Mineralullprodukter som tildeles RAL-kvalitetsmerking, omfattes ikke av forbudet i direktivet om forbudte kjemikalier. RAL-kvalitetsmerket for "produkter fremstilt av mineralull" angir at kvaliteten og sikkerheten til mineralullprodukter kontrolleres av en uavhengig tredjepart.

Steinullprodukter produsert av Paroc følger ikke bare EUCEB, men også RAL. Og det gjelder samtlige av dem.