REACH-regelverk

Direktiv (EG) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach) trådte i kraft 1. juni 2007. Formålet med REACH er å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljø gjennom å identifisere kjemikaliers iboende egenskaper bedre og tidligere. Som en konsekvens av dette må foretak som bruker visse farlige stoffer og varer gjennomføre tiltak for å beskytte sitt tilbud og sin bruk av dem.

Foretak som produserer og importerer stoffer på egen hånd eller som en del av stoffer eller i visse tilfeller også varer, til EU og EES, må registrere disse stoffene hos de europeiske kjemikaliemyndighetene (ECHA), hvis de ikke er unntatt fra REACH. Hvis et stoff ikke er registrert på forhånd og registreres i samsvar med de forhåndsdefinerte tidsfristene, er produksjon eller import ikke tillatt, noe som dermed påvirker bruken av disse stoffene i kjeden.

REACH er et EU-direktiv og brukes i alle medlemsstater, medregnet land innen EØS. 

REACH registreringer hos Paroc

Ifølge REACH må produsenter og importører registrere stoffene som allerede finnes på EU-markedet (dvs. innfasingsstoffer) før desember 2010 hvis deres årsproduksjon overstiger 1 000 tonn. Bekreftelsen bak koblingen har som formål å bekrefte at Paroc Group har oppfylt REACH-kravene til alle juridiske enheter.

Last ned Paroc REACH statement (pdf, 12KB)

RoHS direktivet (2002/95/EC)

RoHS direktivet trådte i kraft 1. juli 2006 og må iverksettes og ratifiseres som lov i alle medlemsstater. RoHS direktivet begrenser bruken av seks farlige stoffer i produksjonen av ulike typer elektronisk og elektrisk utstyr i mengder som overstiger de maksimale konsentrasjonsverdiene:

  • Bly
  • Kvikksølv
  • Kadmium
  • Seksverdig krom
  • Polybromerte bifenyler (PBB)
  • Polybromerte difenyletere (PBDE)

RoHS direktivet er nært knyttet til WEEE direktivet (om avfall som består av eller inneholder elektriske og elektroniske produkter) 2002/96/EF, som lister opp krav for å løse problemet med de store mengdene giftig e-avfall.

PAROC steinullprodukter inneholder ingen farlige stoffer som beskrives i RoHS direktivet.

Kontaktinformasjon: Beatrice Rantanen, tlf. +358 (0) 400 948 013 (engelsk, svensk og finsk).