Helse og sikkerhet

Komfort og helse er knyttet til to av de grunnleggende kravene til byggearbeid i EUs byggevaredirektiv (CPR), Hygiene, helse og miljø, bruksdokument 3, og Sikkerhet i bruk, bruksdokument 4.

I kalde og tempererte klimasoner tilbringer mennesker omtrent 90 prosent av tiden sin innendørs. Fra et helseperspektiv er derfor inneluftens kvalitet enda viktigere enn utendørsluften. Et bra inneklima reduserer antallet sykdommer og symptomer på sykt hus. Samtidig øker det komfort og produktivitet. Et bra inneklima er derfor et av de viktigste målene for design og konstruksjon. I praksis har det imidlertid vist seg at de som oppholder seg i bygningen, ofte er misfornøyde, og klager rundt helse og komfort er vanlig.

Inneklimaets kvalitet påvirkes like mye av varme, ventilasjon og luftkondisjonering, byggeteknikk, bygningsarbeidets kvalitet, bygningsmateriale samt bygningens drift og vedlikehold. På grunn av disse ulike faktorene er det viktig at eiere og konstruktører spesifiserer bygningens og bygningsprosessens ytelse for at byggeindustrien gjennom aksepterte prosesser skal kunne vise at bygningen oppfyller de avtalte ytelseskriteriene.

PAROC steinullfiber er sikker

Du kan bruke og håndtere PAROC steinullprodukter på en sikker måte uten helserisko. For å garantere produktsikkerheten produserer Paroc Group utelukkende meget biologisk nedbrytbare steinullfibre som ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende hos mennesker.

  • EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varemerke på våre produkter bekrefter at PAROCs steinullfibre oppfyller kravene i kommisjonens direktiv.
  • Paroc er også tildelt RAL-kvalitetsmerkingen, som sertifiserer at våre steinullprodukter ikke inneholder stoffer som er kreftfremkallende, muterende eller reproduksjonstoksiske, i samsvar med det tyske tekniske regelverket for farlige stoffer, TRGS 905. 
EUCEB   RAL

PAROC steinull har meget lave utslipp

PAROC steinullprodukter oppfyller det strengeste kravet (M1) i det finske frivillige systemet for utslipp fra bygningsmaterialer. Våre steinullprodukter betraktes som produkter med lave utslipp, og de er testet for dette siden 1995, da det frivillige systemet ble utviklet av den finske foreningen for luftkvalitet og inneklima, Sisäilmayhdistys. Kundene kjenner igjen PAROCs lavutslippsprodukter gjennom M1-merkingen. 

Sertifiserte produkter finnes på RTSs hjemmeside >>

M1

PAROC steinull inneholder ikke farlige stoffer

PAROC steinullprodukter følger de europeiske kjemikaliemyndighetenes REACH- og CLP-krav (Classification, Labelling and Packaging av stoffer og blandinger), som innebærer at de ikke inneholder noen av stoffene som står på kandidatlisten, som er en liste over SVHC-stoffer (substances of very high concern).
Den tekniske dokumentasjonen i REACH-registreringen inneholder enn kjemikaliesikkerhetsrapport om egenskaper og klassifisering. PAROC steinullfiber er en mineralull som faller under anmerkning Q. Den bedømmes ikke som farlig og klassifiseres ikke som et irriterende stoff.

PAROC steinullprodukter inneholder ingen farlige stoffer som dekkes av RoHS-direktivet

PAROC steinullprodukter inneholder ingen farlige stoffer som dekkes av RoHS-direktivet (begrensning på bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter). Det innebærer at PAROC-produkter også kan brukes i elektrisk og elektronisk utstyr.

PAROC steinull er sikker å håndtere

Når man håndterer steinull med bare hender, kan fibrene gi opphav til kløe og hudirritasjon. Fibrene er imidlertid ikke skadelige for huden på samme måte som kjemisk irriterende stoffer, og kløen går vanligvis over etter eksponering. Kløen skyldes de grove steinullfibrene, som river i hudens overflate. Vi anbefaler at løstsittende arbeidsklær og hansker brukes ved installasjon av mineralull. Støvutslipp må begrenses så mye som mulig.

Vi har undertegnet en frivillig avtale om å demonstrere produkthåndteringen på produktforpakninger med tekst og et piktogram, ifølge en overenskomst mellom alle medlemmer av EURIMA (European Mineral Wool Manufacturers Association).

Mer detaljert informasjon >>
Overview of compliance of Paroc stone wool products to environmental, health and safety regulations (pdf)
Les mer

PAROC Energiklokt Hus >>

Nyttige links
Nyttige linker til mer informasjon.

Arbejde med Paroc steinull
Vi har utgitt et skriv om godt arbeidsmiljø i forbindelse med montering av steinull.
Last ned pdf >>