Vurdering av energiytelse

Direktiv om bygningers energiytelse (EPBD)

I et forsøk på å utvikle en enhetlig strategi angis fire hovedkrav til energieffektive bygninger i direktivet om bygningers energiytelse:

  1. En felles metode for å beregne bygningers samlede energiytelse.
  2. Minimumsnivåer av energiytelse for nye bygninger og for eksisterende store bygninger som skal gjennomgå en større renovering.
  3. Metode for energisertifisering av nye og eksisterende bygninger.
  4. For offentlige bygninger skal energideklarasjonen og annen relevant informasjon være lett synlig.

Ifølge direktivet må en energideklarasjon kunne fremvises når bygninger bygges, selges eller leies ut. I en revisjon fra 2010 ble direktivets omfang utvidet. Direktivet omfatter nå også et krav om at alle eksisterende bygninger som gjennomgår større renoveringsarbeid, må oppfylle særskilte kriterier om energieffektivitet. I det opprinnelige direktivet fantes dette kravet bare for bygninger på mer enn 1 000 m². Dessuten er det krav om at sertifiseringen må være basert på livssyklusanalyser. I revisjonen oppfordres offentlig sektor til å gå foran med et godt eksempel gjennom å investere i bygningers energieffektivitet. Det står:

"Frem til 2018 skal alle nye offentlige bygninger være nær nullenergihus, og alle eksisterende offentlige bygninger over 500 m² skal være sertifisert og vise deklarasjoner tydelig. Fra 2015 omfattes alle offentlige bygninger på mer enn 250 m² av dette kravet. Medlemsland må sørge for at alle nye bygninger er nær nullenergihus innen utløpet av 2020."

Både det opprinnelige direktivet og revisjonen prøver å bekjempe noen av markedshindringene og -problemene med hensyn til energieffektivitet. Dette skal gjennomføres ved å sikre at beslutningstakere har tilgang til informasjon, og gjennom å oppmuntre til forbedret energieffektivitet i både nye og eksisterende bygninger. Effektene av sertifiseringen understøttes av annen lovgivning, og sertifiseringen bidrar til å sikre at bygningsbestemmelser følges i større grad ved nybygging. I revisjonen fremholdes spesielt at flere energieffektive bygninger gir høyere levestandard og sparer penger. I revisjonen regner man med ytterligere besparelser frem til 2020, en 5–6 % reduksjon i EUs totale energiforbruk og utslipp av karbondioksid.

Energideklarasjoner

Energideklarasjonen (EPC), der bygningens energiforbruk beskrives, må kunne presenteres for alle bygninger når de selges eller leies ut i samsvar med EU-direktivet om bygningers energiytelse (EPBD). Jo lavere energiforbruk en eiendom har, desto bedre energiklassifisering. Etter januar 2008 må alle bygninger energiklassifiseres.

Energideklarasjoner

 Det viktigste formålet med energiklassifiseringen er å redusere bygningers energiforbruk og redusere negativ miljøpåvirkning. Også andre positive effekter oppnås. Deklarasjonen fungerer som en produktspesifikasjon for bygningen. Dette hjelper eiere, kjøpere og fremtidige leietakere med å bedømme bygningens energieffektivitet og forventede vedlikeholdskostnader. I deklarasjonen angis det også hvilke tiltak som må gjennomføres for å forbedre eiendommens energieffektivitet og øke dens verdi.

Eiendommen klassifiseres gjennom energideklarasjonen i energiklasse A til G. En eiendom i klasse A har lavt energiforbruk, mens en eiendom i klasse G har høyt energiforbruk. En tilsvarende klassifisering har for eksempel lenge vært brukt på kjøleskap og frysere.

For bygninger med mer enn seks leiligheter beregnes energieffektiviteten basert på faktisk energiforbruk. For nybygde eneboliger beregnes energieffektiviteten basert på forbruk.

Energideklarasjonen er ikke obligatorisk for eksisterende eneboliger og eiendommer med mindre enn seks leiligheter. En deklarasjon kreves ikke for fritidshus som brukes inntil fire måneder om året, eller bygninger med gulvflate på mindre enn 50 m2.

For nye eneboliger er energideklarasjonen en del av byggetillatelsen. En energideklarasjon kreves når en bygning tas i bruk, selges eller leies ut.

En energideklarasjon er gyldig i fire til ti år, avhengig av eiendomstype.

En energideklaration är giltig i fyra till tio år, beroende på fastighetstyp.

Klikk på linken nedenfor for å gå til EPBB »
http://www.epbd-ca.eu/

Klikk på linken nedenfor for å gå til ESD »
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0085:EN:PDF