Klimaforandringer

Klimaforandringer er et av de største globale problemene på 2000-tallet. De økende utslippene av drivhusgasser, for eksempel karbondioksid, innebærer stigende temperaturer som kan forandre klimaet.

Climate change

Millions at risk: defining critical climate change threats and targets [Parry, M., Arnell, N., Mcmichael, T., Nichills, R., Martens, P., Kovats, S., Livermore, M., Rosenzweig, C., Iglesias, A And Fischer, G., 2001]

Togradersmålet:
 • Globale utslipp av drivhusgasser må nå en topp og falle i løpet av de kommende 10–15 årene.
 • Globale utslipp av drivhusgasser må frem til 2050 reduseres med ca. 50–55 % i forhold til 1990-nivået.

En forsinkelse på bare fem år får betydning. Hvis globale tiltak forsinkes med 10 år, må utslippsnivåene senkes med dobbelt så mye frem til 2025.

EUs medlemsland er blitt enige om et mål på 20/20/20, som omfatter en reduksjon på 20 % i utslippene av drivhusgasser, en forbedring på 20 % av energieffektivitet og en økning på 20 % av fornybar energi frem til 2020.

I øyeblikket pågår flere ulike EU-initiativer og nasjonale programmer for å behandle dette problemet. Blant annet arbeides det med å bytte ut fossile drivstoff med fornybare energikilder som solenergi, og det finnes programmer som har til formål å redusere det nåværende energiforbruket.

Bygninger har et betydelig potensial for reduserte utslipp av karbondioksid.

 • Bygninger står for 40 % av alt energiforbruk.
 • Romoppvarming står for 75 % av bygningenes totale energiforbruk.

Gjennom å forbedre bygningenes energieffektivitet kan karbondioksidutslippene reduseres med 460 millioner tonn hvert år. Dette tilsvarer:

 • å fjerne seks millioner biler fra veiene i løpet av 14 år.
 • å plante en skog som er tre ganger så stor som Frankrike.

CEPS (Centre for European Policy Studies) har sammenlignet ulike teknologier for å redusere klimaforandringer og kom frem til at den beste metoden er å bruke energieffektiv isolasjon i nye bygninger. Samtidig forbedres også konkurranseevnen i Europa og nye arbeidsplasser skapes. Disse resultatene kan oppnås med eksisterende byggemetoder.

I CEPS-rapporten hevdes det også at forbedret energieffektivitet i bygninger kan oppnås med nåværende kunnskap og arbeidsmåte, uten krav om nye ressurser. Løsningen er også kostnadseffektiv og medfører ingen vesentlige, ukjente risikoer.

Ifølge direktivet om bygningers energiytelse må alle EUs medlemsland innføre en ny praksis for sertifisering av bygninger med hensyn til energieffektivitet.

Kyoto-avtalens grunnprinsipper: 

Kyoto pyramid

Passivhusdesign reduserer energibehovet basert på et prioriteringsprinsipp.

1. Redusere varmetap

 • Etterisolere.
 • Forbedre lufttettheten.
 • Bruk ventilasjon med effektiv varmegjenvinning.

2. Kostnadseffektiv bruk av strøm.

 • Bruk energigjerrige elektriske apparater og lamper.
 • Unngå unødvendig bruk.

3. Bruk solenergi.

 • Plasser bygningene riktig.
 • Bruk solfanger.

4. Håndter ditt energiforbruk.

 • Egnet bruk og regulering.

5. Velg energikilde.

 • Varmepumpe.
 • Biobrennstoff.
 • Fjernvarme.
 • Elektrisitet eller gass

Les mer om Kyoto-protokollen >>