Energieffektivitet i bygninger

Lavenergihus, passivhus, nullenergihus og plussenergihus

Energieffektive hus er konstruert for å bruke så lite energi som mulig. Hus kan gjøres energieffektive med bygge- og isolasjonsmateriale av høy kvalitet, noe som forhindrer varmetap og gir lufttette hus. Førsteklasses konstruksjon og dyktige håndverkere er en forutsetning for energieffektiv bygging. Løsningen er å redusere kuldebroer til et minimum.

Energieffektive hus deles inn i fire kategorier: lavenergihus, passivhus, nullenergihus og plussenergihus. Passivhus er ofte den optimale løsningen med tanke på husets livssyklus.

Type 0 – Standardhus

Et standardhus konstrueres slik at det bare oppfyller minimumskravene til energieffektive hus. 

Type I – Lavenergihus

Et lavenergihus forbruker bare halvparten så mye energi som et standardhus. Energieffektiviteten oppnås gjennom forbedret isolasjon, bedre vinduer og ventilasjon med varmegjenvinning. Det er ikke mye dyrere å oppgradere et hus til lavenerginivået enn å bygge et standardhus (0–5 %). Det årlige energiforbruket for oppvarming av et lavenergihus ligger på 50–60 kWh/m2.

Type II – Passivhus

Et passivhus forbruker mindre enn en firedel av energien som brukes i et standardhus. Huset holdes varmt av energien som skapes i huset. Det har ikke et separat varmesystem bortsett fra ventilasjon med varmegjenvinning.

Definisjoner på passivhus i bruk i ulike deler av Europa er basert på de preliminære kravene til energibehov som presenteres i undersøkelsen "Promotion of European Passive Houses (PEP) and Passive-on", som er en del av forskningsprogrammet Intelligent energi – Europa.

Et passivhus defineres basert på dets energibehov. Husets totale energibehov måles i primærenergi og omfattes av grenseverdier. I Tyskland brukes for eksempel en omregningsfaktor for primærenergi på 2,7 for all elektrisk energi som kjøpes fra strømnettet. Omregningsfaktorer for energi fastsettes alltid på nasjonalt nivå.

<> <> 

Land

Energibehov for romoppvarming og -nedkjøling

Primærenergibehov

Behov for oppvarmingsenergi

Lufttetthet 50 Pa 

kWh/m2a  kWh/m2a  W/m2  luftutskifting/h
Finland 20 - 30  130 - 140   0.6 
Norge 15 + 3.5(T - 5)
T = årlig middeltemperatur
   
Sverige Sør-Sverige 45
Nord-Sverige 55
Kjøpt energi totalt
  Sør-Sverige 10
Nord-Sverige 14
~0.6
(0.3 l/sm2
Tyskland 15  120    0.6 
Sør-Europa  15 + 15 = 30 120    0.6 


Energieffektivitet bygger på løsninger i klimaskjermen: lave U-verdier og ekstremt god lufttetthet. Husene har en velisolert konstruksjon og vinduer og dører av høy kvalitet. Det er bare 5–10 % dyrere å bygge et passivhus enn et standardhus. Tilleggskostnadene for en mer solid konstruksjon oppveies imidlertid av at det ikke er nødvendig å installere et varmesystem. Ingen nye tekniske ferdigheter, ingen ny spesialutrustning og ingen spesialmaterialer kreves for å bygge et passivhus. Det årlige energiforbruket for oppvarming av et passivhus avhenger av husets geografiske plassering og varierer mellom 15 kWh/m2 i Sentraleuropa til 30 kWh/m2 i Nord-Europa.

Ifølge kommisjonens planer forventes passivhus å bli standard for nybygg i EU innen 2015.

Type III – Nullenergihus

Et nullenergihus er et hus med null nettoenergiforbruk og null årlig karbonutslipp. Disse husene trenger ikke være koblet til det vanlige strømnettet.

Type IV - Plussenergihus

Plussenergikonseptet bygger på at husene har samme energieffektivitetsnivå som et passivhus i tillegg til ekstra innebygde, aktive systemer for energiforsyning som utnytter sol- og vindenergi. På sommeren selges overskuddsenergi til stamnettet, for så å kjøpes tilbake om vinteren. En forutsetning for et slikt hus er at det finnes en nasjonal strømpris, noe som ikke er tilfellet i de fleste land. De aktuelle prisene er kraftig subsidiert for å støtte utviklingen av ny teknikk.

De ekstra investeringskostnadene for et plussenergihus sammenlignet med et standardhus er 10 %. Plussenergihus er meget uvanlige i dag, men kommer sannsynligvis til å bli en ny trend i løpet av kort tid.