Standarder som brukes i beregninger

I forbindelse med utviklingen av direktivet har CEN satt opp EN-standarder som muliggjør direktivets innføring.

Energibruk i bygninger

For beregning av den samlede energibruken i bygninger beskriver CEN/TR 15615 forbindelsen mellom de ulike standardene.

 • EN 15603 definerer hvilken energibruk som hensyntas og beskriver metoder for bedømmelse av energiytelse og energiklassifisering av nye og eksisterende bygninger.
 • EN 15217 beskriver metoder for å uttrykke energiytelser i et sertifikat og for å uttrykke kravene i spørsmål om energiytelse.
 • EN 15459 beskriver en beregningsmetode for økonomien i varmesystemer basert på bygningens energibehov og energiforbruk.

Termisk ytelse i bygningens ytterskall

Ved beregning av termisk ytelse for bygningsdeler brukes EN ISO 13789 for å bestemme den totale varmegjennomgangskoeffisenten. Standardene for U-verdier kan deles inn i to grupper.

Når det gjelder forenklede metoder, bruk følgende standarder:

 • EN ISO 6946
 • EN ISO 13370
 • EN ISO 10077-1
 • EN 13947

Når det gjelder raffinerte metoder, bruk følgende standarder:

 • EN ISO 10211
 • EN ISO 10077-2

Kuldebroer beregnes ifølge:

 • EN ISO 10211
 • EN ISO 14683
 • EN ISO 10456 (brukes for å bestemme termiske egenskaper for byggeprodukter).

Ventilasjon

Beregning av ventilasjon og luftinfiltrasjon.

 • EN 15242 beskriver metoder for beregning av luftstrømmer.
 • EN 13779 dekker bygninger med mekanisk ventilasjon, medregnet de som har luftkondisjonering.
 • EN 15251 brukes til innemiljøer.
 • EN ISO 15927 brukes til klimadata.

Varmtvann for husholdninger

Beregning av varmtvann for husholdninger:

 • EN 15316 dekker både kravspesifikasjoner for varmtvann i husholdninger og beregning av energien som kreves for oppvarmingen.
 • EN 15241 brukes for å bestemme energibehovet for ventilasjon (tilluft og fraluft), utfra aktuell vifteeffekt og styring.
 • EN 15193 brukes til belysning basert på aktuell belysningseffekt og årlig bruk, med hensyn til bygningstype, antall mennesker i bygningen samt styring av belysningen.
 • EN 15232 brukes til integrert bygningsautomatisering og -styring.

Oppvarming og kjøling

Beregning av oppvarming og kjøling:

 • EN ISO 13790 angir to veier: forenklede metoder basert på beregninger per måned eller per time, samt en forenklet beskrivelse av bygningens U-verdier. Inndata til disse beregningene bestemmes ved hjelp av nedenstående standarder.
 • Raffinerte numeriske beregninger dekkes i EN 15265, medregnet kriterier og test for validering av dataprogramvare. Valg av beregningsmetode gjøres på nasjonalt nivå.

Energibehov

Beregning av energibehov for romoppvarming.

 • EN 15316 dekker aspekter ved energitap og styring.
 • EN 15377 dekker integrerte systemer.
 • Inndata til beregningen kommer fra SS-EN ISO 13790, via bruk av enten en forenklet metode eller en dynamisk stimulering.
 • EN 15243 dekker romkjøling.

Overblikk og kontroll

Bruk følgende standarder når det gjelder overblikk og kontroll av energiytelse.

 • EN 13829 Bestämning av byggnaders lufttäthet - Tryckprovningsmetod
 • EN ISO 12569 Bestämning av luftomsättning i byggnader - Spårgasmetod
 • EN 13187 Kvalitativ metod för lokalisering av termiska ofullkomligheter i klimatskärmen - Infraröd metod
 • EN 15378 Inspektion av värmepannor och värmesystem
 • EN 15239 Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av ventilationssystem
 • EN 15240 Byggnaders energiprestanda - Riktlinjer för kontroll av luftkonditioneringssystem.