Regelverk i Europa

Byggevaredirektivet

Byggevaredirektivet (CPD, Construction Products Directive) sikrer den frie bevegelsen av alle byggeprodukter innen EU/EØS. Direktivet angir en felles teknisk terminologi, basert på harmoniserte standarder og europeiske tekniske godkjenninger, slik at produsenter på en konsistent måte kan beskrive sine produkters egenskaper i markedet.

Direktivet gjelder hovedsakelig krav til sikkerhet for bygningskonstruksjoner innenfor seks regulerte områder:

 1. Mekanisk motstandskraft og stabilitet
 2. Brannsikkerhet
 3. Hygiene, helse og miljø
 4. Sikkerhet og tilgjengelighet i bruk
 5. Støybeskyttelse
 6. Energiøkonomi og varmemagasinering

Byggevareforordningen (CPR, Construction Products Regulation) kommer til å erstatte byggevaredirektivet når den trer i kraft 1. juli 2013. Denne forandringen innebærer at CE-merking blir obligatorisk i alle EØS-land og at ytterligere et viktig krav tilføyes:

   7. Bærekraftig bruk av naturressurser


Byggevaredirektivet (89/106/EEG) krever at produkter skal merkes med "CE" for å vise at de oppfyller EUs standarder.


CE merking

CE-merkingen (CE er en forkortelse for det franske "Conformité Européenne", eller "europeisk overensstemmelse") er en obligatorisk merking for produkter som markedsføres i EØS (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

Gjennom å sette CE-merket på et produkt garanterer produsenten at det oppfyller de viktigste kravene i de aktuelle EU-direktivene.

Les mer om European Commission: CE marking >>

ETA

En europeisk teknisk godkjenning (ETA, European Technical Approval) av et byggeprodukt er basert på en teknisk bedømmelse av produktets egnethet for det tiltenkte bruksområdet. En slik godkjenning kan gis hvis det ikke finnes en relevant, harmonisert standard. Godkjenningen gir også produsenten rett til å CE-merke produktet.

En utstedt europeisk teknisk godkjenning gjelder i alle EØS-land i en periode på fem år.

"Europeisk teknisk bedømmelse" kommer til å erstatte det nåværende begrepet "europeisk teknisk godkjenning" fra 1. juli 2013.

Les mer om European Organization for Technical Approvals >>

EUs forsikring om overensstemmelse

CE-merkingen er det synlige beviset på at produsenten har forsikret seg om produktets overensstemmelse med EUs regelverk.

Produsenten må avgi en forsikring om overensstemmelse for sine produkter. En forsikring om overensstemmelse må gjøres tilgjengelig for myndighetene på tidspunktet når produktene skal innføres på det europeiske markedet. Forsikringen må gjøres av enten:

 • produsenten eller
 • produsentens autoriserte representant i det europeiske fellesskapet.

Fra 1. juli 2013 kommer EUs forsikring om overensstemmelse til å bytte navn til ytelseserklæring. Denne erklæringen blir den nye kanalen for informasjon om de viktigste egenskapene til CE-merkede produkter, ifølge en harmonisert standard (hEN) eller en europeisk teknisk bedømmelse (ETA).

En ytelseserklæring innebærer at produsenten tar ansvar for byggeproduktets overensstemmelse med ytelsene som deklareres.

Les mer om European Commission: Declaration of Performance (DoP) and CE marking >>

Et CE-merket produkt kan selges overalt i EØS. Merk deg at CE-merkingen ikke er en kvalitetsmerking.

Produktkrav og byggeforskrifter varierer mellom ulike medlemsstater i EU. Derfor kan et CE-merket produkt være uegnet for spesielle bruksområder eller i visse medlemsstater, til tross for at CE-merkingen innebærer at det kan selges der.

Ansvaret for at et produkt har de riktige egenskapene for et visst bruksområde hviler på konstruktører, entreprenører og lokale bygningsmyndigheter. Gjennom å velge et CE-merket produkt kan en byggherre stole på at produsenten tar ansvar for produktets kvalitet.

Eurokoder

Eurokoder er sameuropeiske konstruksjonskoder for bygninger og andre anlegg innen vei og vann. Kodenes formål er å forbedre sikkerheten i bygninger og andre anlegg og styrke den europeiske bygningsindustriens konkurranseevne.

 • EN1990 Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler for bärverk
 • EN1990 Eurokod 1: Laster på bärverk
 • EN1990 Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner
 • EN1990 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner
 • EN1990 Eurokod 4: Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong
 • EN1990 Eurokod 5: Dimensionering av stålkonstruktioner
 • EN1990 Eurokod 6: Dimensionering av murverkskonstruktioner
 • EN1990 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner
 • EN1990 Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med hänsyn till jordbävning
 • EN1990 Eurokod 9: Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokodene kommer til å medføre et mer konsistent sikkerhetsnivå for bygninger og anlegg i ulike deler av Europa. Felles konstruksjonsmetoder vil også lette kommunikasjonen mellom byggherrer, myndigheter og kunder.

Les mer om Eurocodes: About the EN Eurocodes >>