Risikohåndtering

Faremomenter i en brannsituasjon

Alle bedrifter bør vurdere  brann som en av de største truslene de står overfor. Truslene kan gi seg uttrykk i ulike ting. For eksempel:

  • Just-in-time-produksjonsplaner er følsomme overfor alle typer forstyrrelser i bedriftens egen eller underleverandørens produksjon. 
  • Dataavbrudd. Manuell drift er ofte ikke et alternativ. 
  • Tap av bygninger, maskiner og materialer. 
  • Tap av spesialutstyr som er bygd og forbedret gjennom årtier.
  • Tap av nøkkelpersoner og kompetanse. Risiko for at personale kjenner seg utrygge og derfor forlater selskapet hvis driften blir liggende nede over lengre tid.
  • Tapte inntekter. 
  • Tapte kunder, svekket omdømme og reduserte markedsandeler. 
  • Uforutsette og sekundære kostnader. 
  • For høye forsikringskostnader.

De ansvarlige må utarbeide en plan for kontroll av bygningen og sørge for at den etterleves. Man må kunne sikre at både gjeldende brannkrav og eierens interesser, for eksempel lav innkjøpspris, oppfylles. Denne typen interessekonflikter kan dessverre føre til at man inngår kompromisser når det gjelder brannsikkerhet.

 

Brannforsikring for å sikre verdier

Brannforsikring kan tegnes for bygninger, maskiner og materialer, og eventuelt for tapte inntekter som følge av driftsforstyrrelser. Brannforsikringen kan være en betydelig del av driftskostnadene for en bygning.

Det står forsikringsselskapene fritt å sette sine premienivåer basert på blant annet drift, bygningstype og plassering, risikofaktorer i produksjonen, risikoen for brannspredning fra nabobygninger, egen skadestatistikk samt en del markedsrelaterte faktorer. Tekniske reduksjoner av premiene er også mulig hvis det installeres brannalarm, sprinklere og internt brannslukkingsutstyr.

Les mer

PAROC PROTECTION
Les mer om isolasjonen som beskytter mot brann.