Brannklassifisering

Brannsikringskravene i de nasjonale bygningsforskriftene er ofte basert på brannutvikling (standardisert brannkurve). Kravene til materialene som brukes og konstruksjonen, fastsettes ut fra bygningstype, størrelse, brannbelastning og belegg.

Brann klassifisering 

a) Brannklassifisering av materialer: Reaksjon på brann (brannutvikling)

Hvis det skulle oppstå en brann, er det viktig at bygningen kan evakueres så raskt som mulig for å redde liv. Hvor lang tid som kan brukes til evakueringen, avhenger av bygningsmaterialene og deres brannegenskaper.

Brannsikkerheten til byggeproduktene er fastsatt gjennom Euroklassene. Euroklassene ble innført gjennom en beslutning av EU-kommisjonen (2000/147/EØF) den 8. februar 2000 om å tilby en felles plattform for sammenligning av brannegenskapene til bygningsmaterialer.

Branntesting av produktene skjer i samsvar med harmoniserte testmetoder. 

Branntekniske tester for Euroklasser:

 • Brannteknisk testing av byggeprodukter – ubrennbarhet, EN ISO 1182. 
 • Brannteknisk testing av byggeprodukter – fastsettelse av spesifikk brennverdi, EN ISO 1716. 
 • Brannteknisk testing av byggeprodukter – byggeprodukter, unntatt gulvbelegg, som er utsatt for termisk påvirkning fra en gassbrenner (SBI), SS-EN 13823. 
 • Brannteknisk testing av byggeprodukter – antennelighet ved direkte påvirkning av flamme – del 2: Testing med enkel flamme, EN ISO 11925-2. 
 • Brannteknisk testing av gulvbelegg – del 1: Fastsettelse av brannteknisk virkemåte ved påvirkning av varmestråling, EN ISO 9239-1. 

Les mer >> 
VTT: EUROCLASS System

Obs! Formålet med SBI-testmetoden (Single Burning Item test) er å bruke en større testbit sammenlignet med de vanligste testmetodene for at testresultatene skal stemme bedre overens med et fullskala referansebrannforløp. Erfaringer viser at SBI-metoden fungerer mindre bra for produkter som består av flere lag, for eksempel lette sandwichelementer av polystyren med et ytterlag av metall. Resultatet av SBI-testingen har en tendens til å avhenge av hvordan testbitene plasseres, og derfor er det utviklet en standard med detaljerte instruksjoner for montering og festing av testbitene (EN 15715).

De viktigste egenskapene for å fastsette Euroklassen for et bestemt produkt er dets ubrennbarhet, antennelighet, flammespredning, brennverdi samt utvikling av røyk og brennende dråper. Avhengig av utfallet av de ulike egenskapene tildeles produktene en brannklasse, som vist nedenfor. 

 

Brann klassifisering

 

Euroklass Ekempel
A1, A2  Steinull, gipsplate
B Malt gipsplate
C Gipsplate med papirtapet
D Tre
E Brannbestandig EPS
F Utestet materiale, EPS


Tilleggsklasser for røykutvikling  Tilleggsklasser for brennende dråper
 s1 bygningselementet kan avgi en svært begrenset mengde forbrenningsgasser  d0 brennende dråper eller partikler må ikke avgis fra bygningselementet
 s2 bygningselementet kan avgi en begrenset mengde forbrenningsgasser  d1 brennende dråper eller partikler kan avgis i begrensede mengder
 s3 ingen krav for begrenset produksjon av forbrenningsgasser  d2 ingen krav for begrensning av brennende dråper og partikler

 • Klasse A1 er ubrennbar, og kravnivået kan ikke kombineres med en tilleggsklasse. 
 • Klasse A2 er også klassifisert som ubrennbar da det ikke finner sted noen overtenning ved bruk av produkter i disse klassene. 
 • For klasse A2 til D er det tilleggsklasser for røykutvikling s1, s2 eller s3, og mengden brennende dråper som avgis d0, d1 eller d3 (f.eks. A2-s1, d0). 
 • Klasse E har bare tilleggsklasse d2. 
 • Klasse F innebærer at produktet ikke er dokumentert, at det ikke tilfredsstiller kriteriene for noen klasse, eller at produsenten ikke har oppgitt produktets brannegenskaper. Klasse F kan ikke heller ikke kombineres med noen tilleggsklasse. 
 • Ved fastsettelse av Euroklassen for rørisolasjon brukes delindeksen “L” (f.eks. A2L – s1, d0).

Bygningsforskriftene til det svenske Boverket krever at bygningsmaterialer og bygningselementer skal være utformet slik at personer som oppholder seg i bygningen, kan bevege seg til et sikkert sted slik at nødtjenestene kan utføre rednings- og brannslukkingsaktiviteter. De innvendige og utvendige overflatene må være utformet slik at de ikke bidrar til utvikling av brann og røyk.

Kontinuerlig glødende forbrenning og ulmebrann

Kontinuerlig glødende forbrenning og ulmebrann inngår ennå ikke i det europeiske klassifiseringssystemet, selv om noen medlemsstater allerede har krav for dem.

Kontinuerlig glødende forbrenning er en egenskap som gjør at et produkt kan fortsette å gløde etter at branneksponeringen er over. En harmonisert europeisk testmetode for kontinuerlig glødende forbrenning er under utvikling. Denne egenskapen gjelder ikke bare termisk isolasjon, men i prinsippet alle byggeprodukter.

Glødende forbrenning innebærer brannutvikling i et produkt forårsaket av langvarig, lavintensiv varmeeksponering. Som et eksempel kan glødende forbrenning oppstå i termisk isolasjon i en himling over et innfelt belysningsarmatur. Det finnes ennå ingen harmonisert europeisk testmetode for ulmebrann.

 

Giftige gasser

Som tidligere nevnt er de giftige gassene fra en brann dødelige allerede i en tidlig fase av brannforløpet og krever derfor spesiell oppmerksomhet. Det finnes for øyeblikket ingen harmonisert europeisk metodikk for å teste og evaluere giftigheten til byggeprodukter ved en brann. Det arbeides imidlertid en del på dette feltet.

 • PAROC steinull tilhører det høyeste kravnivået i det europeiske klassifiseringssystemet for materialer, Euroklasse A1. 
 • PAROC steinull er laget av naturstein, og det tilsettes bare en liten mengde organisk bindemiddel i produksjonsprosessen. 
 • PAROC steinull er et ubrennbart material.

 

b) Brannklassifisering av konstruksjoner: Brannmotstand (branncelleinndeling)

Mens produkter klassifiseres ut fra hvordan de reagerer på brann, klassifiseres tak, vegger, himlinger og også konstruksjonssystemer, medregnet luftkanaler og rørledninger, ut fra sin brannmotstand. Brannklassifiseringssystemet er bygd opp ut fra funksjonskrav. Brannegenskapene testes i en fullskalaovn ved hjelp av en standardisert brannkurve for temperatur/tidsutvikling. Her testes og klassifiseres følgende egenskaper.

 • I = Isolasjon. Tiden det tar å produsere en økning i temperaturen på den kalde siden av bygningsdelen, vanligvis 140 ⁰C. 
 • E = Integritet. Tiden den aktuelle bygningsdelen beholder sin integritet mot flammer eller varme gasser ved et normalt brannforløp. 
 • R = Lastbærende kapasitet. Tiden den aktuelle bygningsdelen klarer å bære den aktuelle lasten ved et normalt brannforløp. 
 • M = Mekanisk påvirkning. Bygningselementets evne til å motstå de mekaniske belastningene ved en et normalt brannforløp.

Testresultatene oppnås i form av en tidsangivelse som viser hvor mange minutter bygningselementet står i mot brannen før grenseverdien for hvert kriterium overskrides. Hvis produktet oppfyller kravene for klasse REI 60, innebærer resultatet at bygningselementet motstår brannen i en time med hensyn til lastbærende kapasitet, integritet og isolasjon. Isoleringsevnen fastsettes av temperaturen på motsatt side hvis temperaturen på brannen ikke tillates å stige mer enn 140 grader. I bestemte tilfeller kan også ytterligere kriterier inkluderes i klassifiseringen. M står for motstand mot støtbelastninger og kreves vanligvis for brannvegger.

Brannkravene for en bygning er angitt i bygningsforskriftene til det svenske Boverket

 • PAROC steinull er et utmerket valg for brannsikre konstruksjoner på grunn av det høye smeltepunktet.
 • PAROC steinull beholder sine egenskaper selv ved 1000°C.
 • PAROC sandwichelementer er et utmerket valg for skillevegger. Avhengig av hvilken tykkelse og type du velger, er produktene klassifisert fra EI 15 og opp til EI 240. Vi kan også tilby dobbeltveggkonstruksjoner som kan brukes på brannvegger med klassifiseringene EI-M 60, 90 og 120.

 

c) Brannklassifisering av byggesystemer

Konstruksjonen av for eksempel VVS-systemer spiller en viktig rolle ved utformingen av bygningens brannsikkerhet. For at en brann skal kunne begrenses til én branncelle, må ventilasjonskanaler og -rør tilfredsstille alle brannkravene. Gjennomføringer i skillevegger til en annen branncelle må utformes for å hindre brannspredning.

VVS-produkter omfattes av en harmonisert standard, EN 14303, som betyr at all teknisk isolasjon må være CE-merket.

Det finnes også harmoniserte teststandarder for branntesting av bygginstallasjoner, for eksempel ventilasjonskanaler, rør og kabelkanaler. Det finnes en rekke EN-teststandarder, men ingen harmoniserte produktstandarder for alle systemer. Besøk gjerne våre landsspesifikke sider hvis du vil ha informasjon om lokale bestemmelser og krav.

 • Steinullisolasjon er en utmerket løsning for brannisolering av kanaler, rør og andre installasjoner.

 

d) Brannklassifisering av bygninger

I planleggingsfasen av et byggeprosjekt må konstruktøren bestemme hvilken brannklasse bygningen skal omfattes av. Ofte finnes det ingen alternativer, men av og til kan man velge mellom flere klasser.

Les mer

PAROC PROTECTION
Les mer om isolasjonen som beskytter mot brann.