Grønne bygninger, standarder og merking

Vi gir vår fulle støtte til arbeidet med å forbedre bærekraften innen byggsektoren. Et livssyklusperspektiv sikrer langsiktige og helhetlige evalueringer og tar hensyn til en bygnings energieffektivitet, medregnet energibesparelser, i hele dens levetid. Vi støtter evaluering av bærekraft basert på CEN- og ISO-standarder.

En standard, "Bærekraft for bygningsarbeid", utarbeides av CEN Technical Committee 350. ISO-standarder om livssyklusanalyse og miljøvaredeklarasjoner finnes også.

Les mer om >>

European Committee of Standardisation 
International Organisation for Standardisation

Frivillige klassifiseringssystemer

Ved hjelp av klassifiseringssystemer for bygninger kan investorer, myndigheter og andre interessenter sammenligne forskjellige eiendomsobjekter på en konsistent måte. Klassifiseringssystemer gir innsyn gjennom å vise bygningens ytelse i det planlagte miljøet i hele dens levetid. Klassifiseringssystemet evaluerer bygninger ved hjelp av indikatorer i ulike kategorier. Disse indikatorene har terskelverdier i både nasjonale og internasjonale direktiver. Ved hjelp av koeffisienter gir indikatorene samlet en totalvurdering av prosjektet.

I flere land finnes et "grønt bygningsråd" som ivaretar sertifisering av miljøvennlige bygninger. Disse nasjonale organisasjonene har også grunnlagt et verdensomspennende "verdensråd for grønne bygninger" for å kunne sammenligne erfaringer og lære av hverandre.

Les mer om World Green Building Council >>

 

PromisE

PromisE er et finsk system for miljøvurdering og klassifisering av nye og eksisterende bygninger. Systemet omfatter fire hovedkategorier: brukerens helse, forbruket av naturresurser, miljøbelastningen og miljørisikoene. Følgende tabell viser kategorier og indikatorer for nye bygninger.

Vektet indikatorverdi Kontorbygninger  Bolighus 
Brukeres helse

25

25

Forbruk av naturressurser 30 30 
Miljøbelastning 35 35
Miljørisikoer 10 10

 

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) evaluerer en bygnings planlegging, konstruksjon, oppføring og bruk ved hjelp av allment aksepterte ytelsesmålinger som sammenlignes med etablerte normer. Målingene omfatter et bredt område av kategorier og kriterier, fra energi til økologi. Dette omfatter for eksempel utnyttelse av energi og vann, innemiljø (helse og velferd), forurensninger, transport, materialer, avfall, økologi og styringsprosesser.

BREEAM tar opp et bredt spekter av miljø- og bærekraftspørsmål, og gir utviklere, konstruktører og byggherrer mulighet til å vise de miljømessige aspektene ved nye bygninger for kunder, planleggere og andre direkte involverte. BREEAM benytter et enkelt poengsystem basert på vitenskapelig dokumentert forskning. Metoden har en positiv innvirkning på konstruksjon, oppføring og forvaltning av bygninger, og den definerer og opprettholder en teknisk standard med kvalitetssikring og sertifisering.

BREEAM finnes i både landsspesifikke versjoner tilpasset lokale forhold og internasjonale versjoner for sertifisering av enkeltprosjekter over hele verden.

Les mer om BREEAM >>

 

    LEED

    LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et klassifiseringssystem utformet av United States Green Building Council for evaluering av en bygnings miljøytelse. Formålet er å stimulere markedet til å arbeide mer med bærekraftig design. Systemet er poengbasert slik at et prosjekt kan få poeng for miljøvennlige tiltak i forbindelse med oppføring og bruk av en bygning.

    En bygning må ha minst 40 poeng for å bli sertifisert. 50–59 poeng betyr sølvnivå, 60–79 gir gull og 80–110 innebærer platinum. Nivået tilsvarer antall oppnådde poeng i fem kategorier av miljøvennlig design: bærekraftig plassering, vanneffektivitet, energi og atmosfære, materialer og ressurser samt kvaliteten på innemiljøet. LEED kan også gi poeng til for eksempel innovativ design og for materialegenskaper.

    LEED sertifisering, som også omfatter ferdigstilling av tredjepart, beviser for kunden og allmenheten at miljømålene er oppfylt og at bygningen fungerer som tiltenkt. Sertifiseringen gir fordeler i form av et voksende antall insentiver fra myndighetene og kan også bidra med publisitet rundt et prosjekt.

    Les mer om Green Building Certificate Institute >>