Byggeregler TEK 10

Den 1. juli 2010 trådte Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) nye forskrift TEK 10 i kraft. Årsaken til innskjerpingen av regelverket er EUs direktiv 2010/31 om bygningers energiytelse. Målsetningen er at regelverket etter hvert skal føre til at våre bygninger kommer til å oppnå en energieffektivitet som gir oss NNE-bygninger, dvs. nesten nullenergibygninger. Neste innskjerping kommer trolig i 2015 og deretter i 2020, når vi må ha innført NNE-bygninger.

Ved nybygging og ved om- og påbygging må det alltid tas hensyn til TEK 10 Her stilles det en del egenskapskrav til ferdige bygninger. Den som oppfører bygningen, vanligvis huseieren, har ansvar for å følge bestemmelsene. Å sørge for at dette skjer må bygningsrådet i den aktuelle kommunen gjøre.

Varmeisolering

I TEK 10 stilles det noen minimumskrav for bygningsdeler, for eksempel skal yttervegger ha en U-verdi < 0,22 W/m2K og tak < 0,18. W/m2K. I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus:

a) U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være mindre enn 0,24 W/m2K.

b) Total solfaktor for glass/vindu (gt) skal være mindre enn 0,15 på solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov.

Når en bygning har god lufttetthet, trenger ikke kulde utenfra inn i bygningsmaterialet. Eventuelt stenges den varme luften inne, avhengig av trykkforskjellens retning. Byggeforskriftene stiller krav om 2,5 luftvekslinger per time (50 Pa trykkforskjell) for småhus og 1,5 luftvekslinger per time for andre bygg.

Brann

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold. Det skal være tilfredsstillende mulighet for å redde personer og husdyr og for effektiv slokkeinnsats.

Dibk deler inn bygninger og rom i ulike virksomhetsklasser avhengig av evnen til å kunne evakuere bygningen i tilfelle brann. Bygninger deles også inn i bygningsklasser basert på beskyttelsesbehov, antall etasjer, virksomhet, areal og brannbelastning.

Konstruksjoner inndeles med tanke på funksjon, der R står for bæreevne, E for integritet og I for isolering. Funksjonskravet til konstruksjonene defineres med utgangspunkt i bygningens brannklasse og overgripende konstruksjon.

Et funksjonskrav på EI 60 betyr for eksempel at konstruksjonen skal oppfylle en avskillende funksjon i 60 minutter, dvs. at røyk og varme ikke tillates å gå gjennom veggen. For å verifisere funksjonen og få løsningen klassifisert gjennomføres det vanligvis en fullskalatest hos et godkjent testinstitutt.

Lyd

Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek, skal planlegges, prosjekteres og utføres slik at personer sikres tilfredsstillende lyd- og vibrasjonsforhold ut fra forutsatt bruk.

Det skal sikres mulighet for arbeid, hvile, rekreasjon, søvn, konsentrasjon, kommunikasjon, god taleforståelse, oppfattelse av faresignaler og mulighet for orientering.

Skille mellom brukerområder skal ha lydisolerende egenskaper som sikrer tilfredsstillende lydforhold med hensyn til luftlyd i brukerområder og på omliggende arealer.

Ler mer om byggeforskriftene på Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside, dibk.no

Les mer
Les mer om byggeforskriftene på www.dibk.no